atsee

Abe de Vries - Fers2 nû. 2.18, 20 novimber 2016

Atsee

Foar Ad en Jenny

Hoe’t it teneate gong en wa’t net woe

In jier-yn ’t-rûnhûs foar it bett’re boek.

Wie ’t in leger, kommend út in úthoeke,

Of labbekakken út ús eigen rûnte?

Njoggen goadinnen bliede oer de flier

Fan it Serapeum, dêr yn Dokkum, fier-

Wei fan folksfermeits en bokbier swiet.

Wa plôket noch de lier en lit it tiereliere,

It liet leard út ’e holle, fan ’t papier?

Samling sûnder pylders of in kampus,

Sûnder roazetún en romme peripatos –

Lyts parkearplak foar in romneyloads.

Us grutte nammen, in kultuer krijt klop –

Keapkesjeiers frette de papyrusrollen op.

No waaie de blêden – wolle it net wêze –

Skeind oer it beton – krij ik se op, en lês:

oan Skeltema, Salverda, Japiks foarfêst,

oan Dykstra en Riemersma op ’t lêst,

socht hjir de earme siele syn genêzing.

Mear fan Abe de Vries

It Russyske haadstik Ferfryskingen: Brodsky syn
‘Cape Cod’, fers I
It Russyske haadstik Ferfryskingen: Mandelstam syn ‘Tristia’
‘Foar ús tiden net mear te brûken’ De beoardieling fan njoggentjinde-ieuske Fryske literatuer foar it Fryske folk yn 1950
Fernijing en ferballing Fryske poëzij yn it Friesch Volksblad, 1876-1882. Poëzij wurdt estetisearre sielkunde om 1900 hinne …
Tsjinwynkronyk 2018 #4 It fjirde en lêste fearnsjier fan it kulturele haadstêdklapstik wurdt it stadich dúdlik dat it aansen om is, sûnder ‘legacy’, sûnder …
‘Tsiere, haspelje, iggewearje’ It Fryske toaniellibben yn Amsterdam, 1885-1900, #2:
De toanielmasters
‘Tsiere, haspelje, iggewearje’ It Fryske toaniellibben yn Amsterdam, 1885-1900, #1: De ferieningen
Brekkend! Webside Beammeboek stilset In moanne lyn koene wy de webside fan de nijste kanon­assimblaazje, Salang’t de beam bloeit, al net fine.
Twataligens op ’e planken Yn de Fryske diglosse taal­sitewaasje fan 1880 brûkten se de minderheids- en de steatstaal neistinoar op ’e toanieljûn.
De frijtinker fan Ferwert: Pieter Westra Foar in grut part moat de Fryske njoggentjinde-ieuske parse­skiednis noch skreaun wurde …
1 2 3 4 5 6 7 8 9