name

folgje ús

Facebook Twitter Google

 

Josse de Haan

Josse de Haan, mei-oprjochter fan de gedichtetillefoan Operaesje Fers is in Fryske literêre die hard dy’t in epyske status berikt hat sûnder ea troffen te wurden troch in útnoeging fan it officialdom fan Fryslân.

Poëzij-Kollaazjes

Poëzij-kollaazjes, 2016, fan Josse de Haan

 

Coca Cola foar de dokes

Koart ferhaal, 27 jannewaris 2015, fan Josse de Haan

 

Pratende Postsegels yn in Poesyalbum

Koart ferhaal, 12 febrewaris 2015, fan Josse de Haan