name

folgje ús

Facebook Twitter Instagram

Elmar Kuiper

Elmar Kuiper is in multydissiplinêre artyst, wat de normale artistike tastân is en de monodissiplinêre dichter, romancier of wat ek is de útsûndering, sadat men dus sizze kin dat Elmar Kuiper de marzjinalisearre posysje ynnimt, mar hy praat dêr leafst net oer, fan de normale keunstner.

 

‘Dream’ en oar arbitrêr barren/a>

Poëzij, 21 juny 2020, fan Elmar Kuiper

 

Bekentenis en oare fersen

Poëzij, 20 novimber 2019, fan Elmar Kuiper

 

Fjouwerlûk fersen

Poëzij, 23 septimber 2018, fan Elmar Kuiper

 

Ut de bondel Stienkeal

Poëzij, 2018, fan Elmar Kuiper

 

Gedichten út de bondel Hiemsiik

Poëzij, 2015, fan Elmar Kuiper