name

folgje ús

Facebook Twitter Instagram

Jaap Veenstra

Jaap Veenstra is in poëet, ien fan mar in hiel lyts bytsje dy’t wit dat poieo gjin skeppe betsjut mar dwaan yn de breedste sin, fan tajaan en fuortbringe oant ferbalje en de wet brekke, hawar, hy wennet yn de Rottefalle en tinkt goed om ’e auto’s.

 

In kantate foar de dea

Poëzij, 16 febrewaris 2020, fan Jaap Veenstra

 

Twa gedichten

Poëzij, 1 jannewaris 2015, fan Jaap Veenstra