image

Poëzy

Friduwih Riemersma - Fers2 nû. 4.6, 25 maart 2018

Kosmysk

Doe’t skodzjend fan de oerknal noch

de loft rûnom de skyl

it rûge oerflak skruten duts

gie lûd sonoar en yl.

Yn ’t blanko ûnbeheind begjin

atomen botsten blyn

as hong it libben derfan ôf—

Dochst ticht dyn dakgerdyn.

Yn dat hielal treau sapiens earst

mei einepikefel,

mar ringen as rûtinesaak

de ûnderskepsels del.

Tss, wa’t syn rol as kosmysk sjocht:

in swetser, seisto en

de rêst giet yn ’e blêdblaasgûl

fan bûtendoar ferlern.

Mear fan Friduwih Riemersma

Joke Corporaal har ûntmoedigjen fan de froulike skriuwers 1:4 Gysbert Japicxprizen
Betsjuttingsfolheid yn de poëzy Poëzy giet oer betsjutting. Sa’t skilderkeunst giet oer ôfbyldzjen en muzyk oer gefoel …
Wêrom’t De achttjin him wol wint Dat in boek in literêre priis takend krijt om’t it de supernova is boppe in beskaat jier/lân/korpus, is in lang efterhelle misfetting …
In mûlfol treast foar de majesteit (Ferhalen) Pechdei
Mar trije persint?! Oer it Letterefûns syn (earlike) subsydzjetakenning oan de Fryske literatuer
Vesuvio fers
In mûlfol treast foar de majesteit (Ferhalen) Fisk
In memoriam Hessel Miedema 1929-2019
In mûlfol treast foar de majesteit (Ferhalen) Oppas
In mûlfol treast foar de majesteit (Ferhalen) Elektrisien
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15