scientias

Abe de Vries Fers2 nû. 2.20, 18 desimber 2016

Scientias

Miskien ha de aliens gjin

fêste grûn ûnder de fuotten.

De earste Europeanen brûkten gjin

fjoer.

Grot op Jersey fielden Neanderthalers

har geweldich ta

oanlutsen.

Unbekende stêd út ’e Aldheid ûntdutsen yn

Gryks lân.

Monogamy waard it minsklik kulbien

fataal.

Kompjûter heart Bach en skriuwt in

masterlik wurk.

Spinnesoart krûpt út ’e Sortearhoed fan

Swynstien.

Romtesonde Juno fotografearret in

pearelke op Jupiter.

Wy moatte langer net besykje

de aliens oan te roppen.

Mear fan Abe de Vries

Kaleidoskopyske blik op it resinte Fryske fers Nije poëzyblomlêzing!
Adieu oan in humanistyske dichter In Memoriam Jaap Veenstra, 17 March 1959 - 31 October 2020
Twa flearen
De dobbe in dobbe, dêr’t ûnderwetter­sliners -/ gjin swimbad foar doekje-derom-winers
Oan Sulpicia Sulpicia, kom nei dy ûnheilsnacht/ Wer feilich nei dyn haven ta
‘As der ris in jongfaam opstie’ Waling Dykstra en froulike skriuwers yn de Fryske literatuer
In ko ferkeapje yn ’e sted Ljouwert Ik haw myn kobist fêstbûn oan in appelbeam …
Dan koe se in man út it plak keare Tusken de memorabele frouljusfigueren yn de literatuer yn Nederlân soe ek maklik de Fryske Haitskemoai fan Waling Dykstra stean kinne.
It Russyske haadstik Ferfryskingen: Brodsky syn
‘Cape Cod’, fers II
Dan wer koekút, dan wer nachtegeal Literatuer, as estetysk oardere tekst, omfiemet neist de sjenres poëzij en proaza, mei alle sub- en mingfoarmen dy’t dêrby hearre, ek it liet.
1 2 3 4 5 6 7 8 9