Wurken

Elske Kampen, Fan glês it brekken, Friese Persboekerij, 2010. As it yn ’e Fryske postpoëzij ris bart dat it hast fergetten belang fan melody ferdigene wurdt is dat steefêst yn ’e foarm fan gûlende Sirenen—hjir net; hjir wurdt neat ferdigene.