Eppie Dam

Eppie Dam syn dichtsjen en fertellen makke sa’n hege flecht dat it Fryslân net lofts—literêre karriêre yn Amsterdam—of rjochts—Grins—ferliet mar oan de boppekant; nea opmurken troch de inoar opfolgjende, ûnferoarlik mei de noas op it platte fjild hingjende Gysbertsjuerys.

Bydragen fan Eppie Dam

De ingel Gabrielle en oersettingen fan Joni Mitchell
Autopetsjend jonkje en Op it wettersportfestival
Eucalyptus
Selsportret neffens in foto en Bloeiende eucalyptus bij de hjerst
Hommaazje oan it lansearplak en De fiskers op South Head
Wurkgelegenheid foar de klasseleaze kastes en De takomst
De pûltsjepreek
De wandied en In dagewoane reinbôge
Troch de houtseagersdoarpen
Houthakker yn ’e middei Oersetting fan Noonday Axeman fan Les Murray
1 2 3 4 5

Wurken

Eppie Dam, Neigeraden it noarden, De Oare Utjouwerij, 2004. In bondel fan it soarte dêr’t de bibleteek in hekel oan hat om’t lieners it net mear werombringe en har dat net oars as ferjûn wurde kin.