Wurken

Marije Roorda, In spantou om ’e tiid, Gerben Rypma Stifting, 2017. Tiid, de yllúzje troch homo sapiens útfûn om no fan aansen te skieden, giet, natuerkundich sjoen, navenant stadiger wat hurder as jo rinne; steane jo sels stil by de tiid, claime jo him as in taastber objekt, tsja, dan is jo lot it ferlies.