Philippus Breuker

Philippus Breuker is in self made man tsjin ús Frysk-akademyske stratifikaasje yn, hy leaut likemin oan produksjerelaasjes (“akademyjeuzel”) as oan sosjale ljedders (“ûnderwizerspraat”) mar neamt jo de feiten.

Bydragen fan Philippus Breuker

In busreis mei Trinus Ta de ûnferjitlike mominten út myn libben heart in petear mei de doe al ferneamde Trinus Riemersma
De Gouden Ieu: koarte bloei, lang ferfal Op mear as ien manier kin men sjen litte dat de Gouden Ieu mar koart duorre hat en folge is troch in djippe en lange depresje.
Sosjology fan in frysk doarp yn de Gouden Ieu Boazum wie yn de Gouden Ieu sosjaal in frij igale mienskip. Adel wenne der net mear.
Utrikking Gysbert Japicxpriis 2019 De Gouden Ieu hat mar koart duorre. Op de groei fan rykdom en wolfeart folge in djippe depressy.
De ungelikense fizy op de Fryske skiednis De skiedskriuwing oer Fryslân, dy’t yn de jierren nei 1560 op gong kommen wie, waard foltôge yn it wurk fan Winsemius en Schotanus
Obe Postma oer de jonge húshâlding fan syn âlden
Rougedichten yn de Gouden Ieu Ien dy’t gjin idee hat wat Fryslân yn de santjinde ieu foar in lân wie, sil miskyn tinke dat de taal dêr it Frysk wie. Mar sa wie it net.
Twivel heart derby By de boekoanbieding fan Dreaun fan ierde’ dream: Libben en wurk fan Obe Postma
Skoalmaster yn de Jordaan Yn 1982 belle my in frou út Monnickendam oer Inne de Jong. Sy hie yn 1958 by him yn Amsterdam yn ’e klasse sitten …
Wyldsjitters, fiskerlju en oare bewenners fan dykhuzen De dykbewenners meitsje fan Koarnwert wat oars as in gewoan boeredoarp. Men rûkt der de see. Se hawwe karakteristyk west foar Postma syn bertedoarp en binne it dêrmei ek wurden fan syn poëzy.
1 2

Wurken

Ph.H. Breuker, Opkomst en bloei van het Friese nationalisme, 1740-1875, Wijdemeer, 2014. Oft de naasje earder kaam as de naasjesteat is in hin en aaikwestje, it begjin fan it nasjonale wekkerwurden hinget ôf fan hoe’t jo nasjonalisme definiearje, mar wat dizze krityske fisy op it ier-Fryske nasjolisme fral sjen lit is dat it syn skaad fier foarút smiet: iens in provinsje, altyd in provinsje.