name

folgje ús

Facebook Twitter Google

 

Skriuwe foar Fers2

Handige ynfo

 

Skriuwe jo foar it atypysk doelpublyk fan sub-elitêre, wannabee snobistyske, trans-Fryske high literature-lêzers? Skriuw foar Fers2! Wy publisearje lyryk, akademyske artikels, feuilletons, opinystikjes, kollums, koarte ferhalen sekssênes en skotskriften.

 

  • Stjoer by jo tekst in koarte beskriuwing fan ûnderwerp, tema, sjenre ensf.
  • Der is gjin fêste romte, allinne it maksimum fan 5000 wurden; it maksimum tal ferwizingen of noaten is 60.
  • Email ús jo wurk yn tekstformaat (leaver gjin pdf).
  • De deadline om jo tekst yn te stjoeren fia ynfo@fers2.eu is 7 dagen nei’t it foargeande nûmer útkommen is. Fers2 wurdt om de fjirtjin dagen útjûn.

 

Wy besjogge jo tekst. As wy tinke dat it wat foar Fers2 is giet it troch ien of mear refisyrûntes (op in systematyske, standerdisearre manier, sadat jo witte wêr’t jo oan ta binne). Wy sjogge earst nei styl en kontekst; dêrnei nei taal en lêsberens. Wy gripe net yn de tekst yn sûnder dat jo der hielendal efter steane. Jo tekst bliuwt jo tekst.

Wy hantearje it quid pro quo-prinsipe: yn ruil foar jo tekst biede wy jo profesjonele redaksjonele begelieding, fan idee- en struktuernivo oant op sins- en wurdnivo. Wy sille al jo fragen oer tekstûntjouwing en skriuwtechnyk sa goed mooglik besykje te beänderjen – ek as dy gean oer in tekst dy’t de muzen jo noch ynblaze moatte.

 

Tige tank!

Abe en Friduwih