name

folgje ús

Facebook Twitter Google

 

Foaropwurd

Fers2 nû. 4.5, 11 maart 2018

De iepen maatskippij en syn fijannen V: Kollektyf unthald, of
wat wy leare fan ljochtshows

 

image Fers2

 

 

By ‘memoarje’ tinke jo oan it ferline. Jo steane der net by stil dat wat hjoed bart moarn yn jo ûnthâld sit as oantinken. Jo reali­searje jo net dat it barren fan no ús kollektyf ûnhâld oanpoene kin op in te berekkenjen manier.Ruth García-Gavilanes, Anders Mollgaard, Milena Tsvetkova en Taha Yasseri, ‘The memory remains: Understanding collective memory in the digital age’, Science Advances 5:4 (2017) e1602368 <http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.1602368>. Mar dat jout neat. Fryslân lit gjin gelegenheid foarbygean om jo attint te meitsjen op syn entûsjaste politics of memory.

Lânskipspine(?) - In útdaging foar de Fryske dichters.

Obe Postma is ien fan de grutste Fryske dichters. Takom jier 2018 is it syn 150ste geboartejier. Takom jier is ek it jier dat Ljouwert de Kulturele Haadstêd wêze mei. Dat der binne twa redenen om yn dat ramt even stil te stean bij Postma.Geart van der Meer, Oankundigingstekst Obe Postmamiddei, Tresoar, 6 april 2018.

Nammentlik [P wie dichter] + [P is dea] = [P is in deade dichter]. Mar it giet net om it kweekjen fan in unike en memorabele brand personality, in aaiber deadedichtersgesicht by it 2018-merk.

“Stilstean”, commemoration, hat altyd mar ien reden: it spesjale út it gewoane te tillen en it bûtengewoane út it deistige, sadat wy witte wa’t wy binne as groep. Betinken is it oanwizen fan guon foarfallen, ûntjouwingen en minsken út it ferline as histoarysk wichtich en ornearre foar opslach yn it ûnthâld, tagelyk mei it fia publyk ritueel en offisjele ferhalen takennen fan in mienskiplike betsjutting oan dy te ûnthâlden saken. Mar “lânskipspine” dy’t “in útdaging foar Fryske dichters” is om’t it Fryske dichters­lânskip fiifentweintich jier nei Jelma Knol har knappe stúdzje nei de ûnderskode posysje fan froulike dichters noch slimmer gendearre is as doe, dêr steane wy net by stil. Foar in jubileumprojekt Ut syn aerd wei froulik: Opnij besjoen hie de kulturele haadstêd gjin romte.

Hoe’t in barren de skiednis yn giet beslisse wy net sels, liet krektlyn wer de iepening fan de kulturele haadstêd sjen. Polityk ynfloedrike figueren selektearje hokker aspekten oft wy ûnthâlde sille, en hoe krekt, en hja drage dat oer mei taspraken, iepenbiere diners, fjoerwurk of oare ljochtshows, slogans, bylden en symboalen, gewoanlik fia de tillefyzje, de grutste fersprieder fan kollektive oantinkens. As dy tillefyzje it net goed docht binne se teloarsteld.

Vragen, vragen, vragen. Wie na afloop op de website van AvroTros naar extra informatie zocht – Sissing had ons er nog speciaal naar verwezen – en op de knop ‘lees meer’ klikte, ontving de mededeling: ‘Sorry. De pagina die je zocht is niet gevonden.’ Treurig.Job van Schaik, ‘Recensie tv-uitzending LF2018 (★★): Waarom om zes uur thuis?’, Leeuwarder Courant, 28 jannewaris 2018 <http://www.lc.nl/friesland/Recensie-tv-uitzending-LF2018-%E2%98%85%E2%98%85-Waarom-om-zes-uur-thuis-22859560.html> [krigen 6 maart 2018].

Stymje, tebeklûke út arguminten, “tryst”: in ivich moai stikje passive agresje, Ljouwerter krante! Alle regels oer sjoernalistike objektiviteit en ûnpartidigens mochten, ja moasten oan ’e kant foar dizze kear.

Soe it ûnthâld gean oer dingen dy’t al ferline binne en dêr’t dêrom neat mear oan te dwaan is, wat hie it der dan ta dien? Wêrom hie dan just dy ynternetside in punt west? Mar kollektyf ûnthâld is gjin skiednis. It is net eat dat kreas opburgen wurdt yn ’e argiven op ’e Bûterhoeke sadat gjinien der mear lêst fan hat. Krekt oarsom fangt it wol foarfallen dy’t djip yn de skiednis lizze of fier fan de aktuele maatskippij ôf stean, lykas de dichter Postma, mar it stelt de belangen fan no foarop. Kollektyf ûnthâld set it ferline rjocht om it te brûken yn politike arguminten foar hjoed en de takomst. Kollektyf ûnthâld is ûnferoarlik it risseltaat fan bewuste manipulaasje en ûnbewust opsloarpjen. Kollektyf ûnthâld is altyd oerdroegen ynstee fan sels meimakke. Want ûnthâld, al hoe’t dat leit yn de harsens fan de inkeling, is in sosjaal ding, dat witte wy al mear as in ieu, en ûnthâld komt ta utering yn wat minsken dogge en sizze.Emile Durkheim, The elementary forms of religious life [1912], oers. Karen Fields (New York: The Free Press, 1995); Maurice Halbwachs, On collective memory [1952] red. en oers. Lewis Coser (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1992).

Kollektyf ûnthâld is ferbûn mei ‘kultuer’ en ‘identiteit’ en oare like dizige as pregnante begripen en ûnthâldspolityk hat altyd it doel fan ideologysk stjoeren fan minsken sûnder har in pistoal op ’e sliep te setten of mei in korrektyf kamp te driigjen. Dat giet net altyd sa’t Winston it die yn in Nineteen eighty-four, troch âlde kranten opnij te skriuwen, mar mear as Kundera’s Mirek, dy’t om syn neitlittenskip te pimpen syn leafdesbrieven oan in ûnoantreklik frommis weromhellet.

Veel winkels in de Leeuwarder binnenstad herinneren aan de banden met Duitsland, schrijft Ludger Kazmierczak, correspondent van de WDR, die er uitgebreid op bezoek is geweest. Hem vielen namen als Voss, Lampe en Schweigmann op.

Lyrisch

Hij … is lyrisch over de schilderachtige grachten, de ‘gezellig smalle stegen’ en de gevels.‘Buitenlandse aandacht voor Leeuwarden: lyrisch over schilderachtige grachten’, Leeuwarder Courant, 5 jannewaris 2018 <http://www.lc.nl/friesland/Buitenlandse-aandacht-voor-Leeuwarden-lyrisch-over-schilderachtige-grachten-22796059.html> [krigen 6 maart 2018].

Rektifisearjen en retûsjearjen fan papier en inket is swit ûnder de earmswurk. Simpel te ‘updaten’ siden, de digitale edysjes fan media, dêr’t dan leafst op prime time tillefyzje nei ferwiisd wurdt, binne de lusthôf fan ’e ûnthâldspolityk. Mar in hyperlink moat nea nei in korrespondint ta dy’t jo net behearskje. Ien mûsklik iepenbieret dat syn “erinnern” net giet oer de Ljouwerter winkeltsjes:

Die Namen vieler Geschäfte in der historischen Altstadt von Leeuwarden erinnern bis heute an die engen Bande zwischen Friesen und Deutschen.Ludger Kazmierczak, ‘Leeuwarden - Schräge Stadt mit schiefem Turm’, MDR, Mitteldeutscher Rundfunk, g.d. <https://www.mdr.de/kultur/europaeische-kulturhauptstadt-leeuwarden-100.html> [krigen 6 maart 2018]. Us kursyf.

Hy wie net lyrysk mar sei dat de Ljouwerter grêftegurdel “erinnert” oan, fansels, Amsterdam:

Mit seinen malerischen Grachten, den gemütlichen engen Gassen und den fein herausgeputzten Giebelhäusern erinnert Leeuwarden durchaus an die niederländische Hauptstadt Amsterdam.Ludger Kazmierczak, ‘Leeuwarden - Schräge Stadt mit schiefem Turm’, MDR, Mitteldeutscher Rundfunk, g.d. <https://www.mdr.de/kultur/europaeische-kulturhauptstadt-leeuwarden-100.html> [krigen 6 maart 2018].

Boppedat iepenet de korrespondint net mei it yn it omtinken bringen fan de ûnferjitlike Ljouwerter shop & stop industry, mar fan de talige eigenheid fan Fryslân:

Etwas eigenwillig und verschroben. Das fängt schon mit der Sprache an. Für die Friesen heißt Leeuwarden nämlich nicht Leeuwarden, sondern Ljouwert.Ludger Kazmierczak, ‘Leeuwarden - Schräge Stadt mit schiefem Turm’, MDR, Mitteldeutscher Rundfunk, g.d. <https://www.mdr.de/kultur/europaeische-kulturhauptstadt-leeuwarden-100.html> [krigen 6 maart 2018].

Us kollektive ûnthâld is dus keunstmjittich en spegelet it no; it projektearret aktuele besonjes yn it ferline. In ôflibbe taaltsje heart net ta de soargen fan hjoed, hannelsbannen wol. Foar de ynhâld fan it kollektive ûnthâld moat men net sjen nei de yndividule ûnder­finingen of de foarfallen, mar nei wat de aktoaren yn formele oerheids­ynstellingen nei foaren bringe en de kanalen dy’t dy ideeën oer it ferline trochjouwe, sensurearje, bagatallisearje en bestride bûten dy formele plakken.Peter J. Verovšek, ‘Collective memory, politics, and the influence of the past: the politics of memory as a research paradigm’, Politics, Groups, and Identities 4:3 (2016): 529-543. Fansels rint de ûnthâldspolityk as it efkes kin net efter de feiten oan; liedende figueren organisearje spektakels en events om it tinken oer ús mienskiplike ferline in beskate rjochting út te stjoeren.Katharyne Mitchell, ‘Monuments, memorials, and the politics of memory’, Urban Geography 24:5 (2003) 442-459 <http://dx.doi.org/10.2747/0272-3638.24.5.442>. In oantinken oan Ljouwert, pardon Leeuwarden, as tichterby Dútslân as Amsterdam is mar in detail. Want hjir komme de kulturele haadstêdprojekten.

De Stormruiter jout ús it kollektive oantinken oan de ivige striid tsjin it wetter dat deadlik is as it te heech komt; de dea fan eksimplaren en sels fan hiele soarten trochdat it wetter te leech stiet is in ferprest oantinken. Kening fan ‘e Greide [psst Kening, yn de Fryske taal is it kommaatsje foar e net in lyts seiske mar in lyts njoggentsy],

Driewerf hoera voor biodiversiteit in Fryslân. Nergens vind je zo’n divers landschap als in de noordelijke provincie. Water, wouden, wadden, veenpolders en uitgestrekte weides wisselen elkaar snel af. Die diversiteit dreigt te verdwijnen. Kening fan ‘e Greide brengt in 2018 een ode aan onze prachtige omgeving‘Kening fan ’e Greide’, Friesland.nl, g.d. <https://www.friesland.nl/nl/culturele-hoofdstad/programma/kening-fan-e-greide> [krigen 6 maart 2018].

nimt bioferskaat as synonym mei ôfwikseljend “lânskip” en “prachtige omkriten” en brûkt kollektyf ûnthâld op de typyske ûnthâldspolitike manier, om te ferjitten wat net barre mocht,Todd Gitlin, ‘The fabric of memory’, New York Times - Books, 2 maart 1997 <www.nytimes.com/books/97/03/02/reviews/970302.02gitlint.html> [krigen 6 maart 2018]. de ekologyske krisis, ûntstien om’t it net-byldbepalende fiedsel­keatling­part bêst út de fariaasje fuortfalle mocht. Under de toer, “Zoveel ‘tsjerken’, zoveel verhalen”, bout fierder op de kristlik-smoute mienskipsnarrative en bringt net yn it omtinken dat de ûnderhâlds­tastân fan in soad tsjerken net bêst is en dat foar in nije bestimming fan tsjerken dy’t net mear yn gebrûk binne faak gjin jild of gjin draachflak is yn ús ‘iepen mienskip’. Sense of Place bringt yn it kollektyf ûnthâld dat it waad skoepen is foar ferdivedaasje en festivals—lânskip soe de ideale boarne wêze foar “more sustainable outcomes for both people and nature”‘Terry Sunderland – Landscape talks’, Global Landscapes Forum, g.d. <http://www.globallandscapesforum.org/video/terry-sunderland-landscape-talks/> [krigen 6 maart 2018], ús kursyf; Global Landscapes Forum, ‘Terry Sunderland - Integrated landscapes approaches: From theory to practice’, Youtube, 19 desimber 2017 <https://www.youtube.com/watch?v=hu_5_Q688yg> [krigen 6 maart 2018]. Sjoch ek de TED Talks oer lânskip foar de tige oerhearskjende fisy yn it duorsumens- en klimaatdebat, dat politykekonomyske belangen net stridich binne mei ekologyske en sûnensbelangen, mar dat just de saneamde holistyske fisy op ‘lânskipsnivo’ de ideale oplossing bringt, nammentlik fan ‘profitable landscape’ foar floara en fauna en itens- en toerismeproduksje.—en smoart it oantinken oan de flugge en ûnomkearbere toerismerelatearre kulturiside op de eilannen.

WaterConnecting moat as “Zeg je Fryslân, dan zeg je water. Leeuwarden is dé Europese koploper op het gebied van water­technologie” it kollektyf ûnthâld yn. Net memorabel is dat wy in reinwetterstonne yn ’e tún hawwe, yn Amsterdam dus, om’t—dat bringe se net tebinnen—duorsumens yn ’t foarste plak baat hat by low tech solutions. Skrast út it ûnthâld wurdt dat de planeetrêdende en minskelibbensparjende wettertechnologyske ûntjouwing net út Ljouwert kaam. Nanotechnology yn filterjen, wat 1,6 miljoen deaden as gefolch fan drinken fan besmet wetter tefoaren komme kin, sit yn Yndië, ôffalwetterferwurkingstechnyk sit yn Londen, yntelligint yrrigearjen yn de Feriene Steaten, wetter­monitoring om it lekken tsjin te gean yn Austraalje, wetter­ûntsâlting yn Singapoer, membraangemy yn It Hearrefean, ensafuorthinne. Is it Ljouwert trouwens al slagge om de net sa planeetrêdende mist om it Plensading hinne oan ’e gong te krijgen?

Mata Hari moatte wy kollektyf ûnthâlde as rankune tsjin Fryslân: ûnbewiisde fertinking tsjin ús famke.

Maar de talloze affaires met mannen in uniform en haar reizen door Europa tijdens de Eerste Wereldoorlog maken haar verdacht in de ogen van de Franse geheime dienst. Begin 1917 wordt ze opgepakt op verdenking van spionage voor de Duitsers.‘Mata Hari, de mythe en het meisje’, Friesland.nl, g.d. <https://www.friesland.nl/nl/culturele-hoofdstad/agenda/3661895951/mata-hari-de-mythe-en-het-meisje> [krigen 6 maart 2018].

Fuortkrongen út it ûnthâld is it ûndersyks- en rjochtlike dossier, dat sa geheim net wie nei’t it al yn 1984 ris iepene wie foar in sjoerna­list en dat wiswol bewiis sjen lit.Yn 1917 is it Frânske militêre dossier foar hûndert jier sletten mar yn 1984 is it geheime dossier iepene foar de Amerikaanske sjoernalist Russell Warren Howe en ein 2016 is it op hjit fan de Frânske preisidint Hollande mei oare âlde rjochtlike dossiers op it ynternet publisearre. Mata Hari hat spionnearre, foar Frankryk, en wie net in bêste spion. Nei trije dagen op bêd mei in Dútske militêr hie se inkeld âlde of net-strykjende ynformaasje en barde in soad jild foar weardeleaze flauwekul. Mar dan Iepen Doar(p): dorpsportret van de mienskip. Dat giet mei it Perzyske tafelkleed fan tafelkledenshop.nl en al ús ûnthâld yn as âlderwetske noflikens, mei-inoar poeiermolke, kastleinske gol en gastfrij. Fuortpoetst is de rikeljus-glamour­doarps­mentaliteit fan “De foarrie wenningen bestiet allinnich út keaphûzen en dat docht it doarp wol goed.”‘Wolkom op de thûsside fan Feanwâldsterwâl’, Feanwâldsterwâl.nl, 2008 <http://www.veenwoudsterwal.nl/> [krigen 6 maart 2018]. Derút is de selssuchtige ús-ken-ús-mienskip, streekrjocht gefolch fan de weromstappende oerheid, dy’t boargers tuchtigje wol ta rendabele krêften, mei eigen ferantwurdlikens foar har wolwêzen,Wouter Achterberg, ‘Can liberal democracy survive the environmental crisis? Sustainability liberal neutrality and overlapping consensus’, yn Andrew Dobson en Paul Lucardi, The politics of nature: Explorations in green political theory (Londen / New York: Routledge, 1993) 81-104, 90. Achterberg basearret syn tinken op de ideeën fan ekologysk ekonoom Hans Opschoor, yn it bysûnder op Na ons geen zondvloed, 1989. om’t hja yndividu binne, gjin ferlet fan oaren ha,Paul Verhaeghe, ‘Neoliberalism has brought out the worst in us’, The Guardian (International Edition), 29 septimber 2014 <https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/sep/29/neoliberalism-economic-system-ethics-personality-psychopathicsthic> [krigen 6 maart 2018]. dy’t har kont sels rêde moatte, mar wol gesellich meiproaste, wylst de tebekwikende oerheid dyjingen dy’t it meast ferlet fan him hawwe it meast yn de stiik lit, dy yn ’e lytse, jimmer krimpende doarpen dy’t mear en mear reservaten binne fan ’e happy few.

Hawar. Kollektyf ûnthâlde betsjut dat kollektyf ferjitten ek bestiet. Yn 2019 sil, tink om ús wurden, gjin minske mear witte wa’t Jannewietske de Vries wie.