test

folgje ús

Facebook Twitter Google

 

Foaropwurd

It KH-Oerlibbingspakket foar Keunst III
Martelder

image

Chaïm Soutine, Bœuf et tête de veau, sa. 1925, oalje op doek, 92 x 73 sm., Musée de l'Orangerie

 

 

Myte is in wichtich fûnemint fan polityk. Net wierheid. Wierheid en ûnwierheid hâlde har inkeld steande yn de religieuze sfear, dêr’t in profeet de absolute wierheid claimt en bewiist, mei de betingst dat men dy profeet wol leauwe moat. Myte is gewoan in goed ferhaal. It skept de koades fan kollektive identiteit, ferienet de opfettingen en sosjale groepen en legitimearret politike ynstitúsjes. Religieuze myte ferbynt de noflike selsbekrêftiging fan de myte mei de morele regels fan in beskate religy. Relimyte is dêrom net-pluralistysk. Dat is akseptearre kennis. Jo wolle de stichting Kulturele Haadstêd der net op hoege te wizen, lykas as dat jo der net op wize woene dat pop sculpture, wurken yn de iepenbiere romte fan in mei opsetsin provokatyf formaat, fier boppe de minsklike mjitte, yn it algemien gjin keunst is. Kulturele Haadstêd dat binne faklju; jo kinne harren net behannelje as wiene se juster krekt ûnder in stien wei krûpt.

Bliken docht dat se noch ûnder de stien hûkearzje. Dat is pech. Wy sille wer itselde ferhaal fertelle moatte: de moard op Bonifasius is in myte dy’t min is foar ús imago fan respekt foar in oar syn kar.

Om de Kulturele Haadstêdfontein yn Dokkum hinne komme twaenfyftich iken te stean. Neffens de fonteinûntwerper ferwize dy iken nei de twaenfyftich martelders dy’t tegearre mei Bonifasius by Dokkum fermoarde binne, doe’t se besochten de Friezen te kerstenjen, út wraak om’t hja de hillige iken fan de Friezen omhakt hiene. De martelders, dy’t har libben jûn ha yn de striid tsjin de heidenske iik, wurde eare mei in nije iik.‘Schetsontwerp IJsfontein Dokkum bekend’, De Architect, 24 septimber 2015 <http://www.dearchitect.nl/nieuws/2015/09/24/schetsontwerp-bekend-voor-ijsfontein-dokkum.html> [krigen 23 septimber 2016]. Neffens deselde logika soene se de Fries dy’t no in part fan syn libben jaan moat om’t er de stekker út in hillige fiering yn Myanmar luts,Nicola Smith, ‘Dutch tourist faces two years in Burmese jail for pulling plug on Buddhist sermon’, The Telegraph, 4 oktober 2016 <http://www.telegraph.co.uk/news/2016/10/04/dutch-tourist-faces-two-years-in-burmese-jail-for-pulling-plug-o> [krigen 4 oktober 2016]. eare moatte mei in nije stekker?

Mar de Dokkumers hawwe wol wat oars om har drok om te meitsjen. Se hawwe amper jild foar it opnij ynrjochtsjen fan it merkplein dêr’t de fontein komme moat, der moatte parkear­plakken ferdwine, wat by de middenstân altyd mank giet mei alle fazen fan rou en se sjogge fonteinen net as in sintraal ferlet fan ’e Dokkumer ‘mienskip’. Iken hawwe yn it bosk op syn minst seis meter romte rûnom nedich en yn urbane omkriten dêr’t de grûn net optimaal fruchtber is noch mear meters, dat twaenfytich iken ticht op inoar kin net oars as liede ta nij omhakken (no gewoan troch de plantsoenetsjinst fan de gemeente Dongeradiel). Der komme dan ek minder as twaenfyftich beammen; foardiel is behâld fan parkear­plak.‘Aanpassingen IJsfontein Dokkum mogelijk’, Nieuwe Dockumer Courant, g.d. <http://www.nieuwedockumercourant.nl/gemeentenieuws/43746/aanpassingen-ijsfontein-dokkum-mogelijk/> [krigen 23 septimber 2016]. It te heech grypte ikenplan, dat net oars as útgean kin fan de kristlike ûnderwerping fan de natuer oan de minske, lit sjen dat de ûntwerper libbene werklikheid wike lit foar religieus symboal.

It omhakken ferwiist nei in leginde. Yn 723 hakte yn Geismar, Dútslân, in kristlike misjonaris, Winfrid, in iik om dy’t in hillichdom wie fan de Germaanske god Tonger. “En doe’t er in lyts stikje yn de stam hakt hie rierde in striker, stjoerd troch God, oer ús hinne, en ynienen bruts de sprantele top fan de beam ôf en de iik foel mei hiel syn enoarme massa op ’e grûn. En hy wie yn fjouwer stikken brutsen, as troch godlike wille, sadat de stam yn fjouwer enoarme stikken ferdield wie, sûnder writen fan de bruorren dy’t derby stiene”, skriuwt Willibald.James Harvey Robinson (red.), Readings in European history, 1 (Boston [ensf.] 1904) 106-107. Sein wurdt ek dat it kapjen fan de iik it begjin markearre fan it kerstenjen fan de Germaanske folkeren. Oer Fryske iken dy’t foelen troch Winfrid, of Winfrid & God, is neat oerdroegen. Tusken 716 en 722 hat Winfrid twa kear yn Frisia west om te kerstenjen en is fuortjage.Consuelo Maria Aherne, ‘Saint Boniface’, Encyclopedia Britannica, 2016 <https://www.britannica.com/biography/Saint-Boniface> [krigen 23 septimber 2016]. Fan syn tredde en lêste missy, wilens ynstalleare as biskop Bonifasius fan Mainz, witte wy dat er him net spesjaal op de iken stoarte. Mar it sil net as fernuvering komme dat der withoe folle heroyske ferhalen út dy tiid binne oer misjonarissen lykas Winfrid, dy’t mei gefaar foar eigen libben hillige iken kapje; úteinlik tsjinje dy narrativen it legitimearjen fan it weifegen fan oare religys.Benjamin Lieberman, Remaking identities: God, nation, and race in world history (Lanham [ensf.] 2013) 45.

Der is in hiel soad bekend fan Bonifasius. Net allinne wie er in fanatike misjonaris sadat der hiel wat vitae oer him skreaun binne, mar ek korrespondearre er in soad en boppedat foel syn namme faak om’t er in drege persoanlikheid hie. As er it net iens wie mei de evangeli­searrings­oanpak fan syn kollega’sIn grut konflikt ûntstie bygelyks doe’t aartsbiskop Willibrord Winfrid frege om biskop neist him yn Utert te wurden en Winfrid wegere. Sjoch bygelyks Hinne Wagenaar, ‘Boniface and the Frisian lands revisited: Outline of a precarious historical relationship’, Hinne Wagernaar: Teology yn Fryslân, 2006 <https://hinnewagenaar.frl/articles/boniface-and-the-frisian-lands-revisited/> [krigen 23 septimber 2016]. rûn er dalik nei Rome, hy ferwachte direkt en ûnmeilydsum hanneljen en it liket derop dat er bûtengewoan strang wêze koe yn syn oardielen.Consuelo Maria Aherne, ‘Saint Boniface’, Encyclopedia Britannica, 2016 <https://www.britannica.com/biography/Saint-Boniface> [krigen 23 septimber 2016]. Op it ynternet komt men de diagnoaze psychopaat wol tsjin om’t er sa ekstreem wie yn syn religieuze opfettingen.Under oaren op de webside fan de Hindu Human Rights - Londen <http://www.hinduhumanrights.info/the-saint-who-chopped-down-thors-sacred-tree/> [krigen 23 septimber 2016]. Hy hie de funksje fan abt yn Wessex en as biskop yn Utert wegere om te evangelisearjen. Dat foel ôf. Evangelisearjen barde doe noch yn ’t wylde wei. Dat makke foarút buorkjen ûnmooglik.Consuelo Maria Aherne, ‘Saint Boniface’, Encyclopedia Britannica, 2016 <https://www.britannica.com/biography/Saint-Boniface> [krigen 23 septimber 2016]; Hinne Wagenaar, ‘Boniface and the Frisian lands revisited: Outline of a precarious historical relationship’, Hinne Wagernaar: Teology yn Fryslân, 2006 <https://hinnewagenaar.frl/articles/boniface-and-the-frisian-lands-revisited/> [krigen 23 septimber 2016]. Mar dan wurdt de warlord Charles Martel—Karel de Hammer—de beskermer fan de religieuze fanatikus Bonifasius.Bonefasius skriuwt: “Sûnder de beskerming fan de prins fan de Franken kin ik noch it folk fan de tsjerke bestjoere, noch de prysters en klerken, mûntsen en nonnen ferdigenje; noch kin ik it útfieren fan heidenske riten en hillichskeinend oanbidden fan idoalen tefoaren komme sûnder syn mandaat en it ûntsach dat syn namme bringt.” Norman F. Cantor, The Civilization of the Middle Ages (New York 1993) 168. De paus stiet dêr fjouwerkant efter want dy hat in goeie bân mei de Franken nedich.

Mei Charles krijt de sinding fan Rome út stal as in militêre kriichstocht, al is der altyd in religieus aspekt.J.M. Wallace-Hadrill, ‘A background to St Boniface’s mission’, yn: Peter Clemoes en Kathleen Hughes (red.), England before the conquest: Studies in primary sources presented to Dorothy Whitelock (Cambridge 1971) 35-48, 39. Oars sein, de motiven fan Bonifasius meie religieus west hawwe, dy fan Charles en fan de tsjerke wiene polityk; it doel wie gewoan útwreidzjen fan it ryk.Cameron Cross, The Rhine and Barbarians Beyond, University of Chicago, 2002 <http://home.uchicago.edu/~ksalib/papers/Boniface.pdf> [krigen 23 septimber 2016]. Bonifasius krijt no by it jeien op heidenen militêre proteksje mei.Bernard S. Bachrach, Early Carolingian warfare: Prelude to empire (Philadelphia 2001) 34-35. Dat makket it mooglik om, mei in ploechje soldaten om him hinne,Hinne Wagenaar, ‘Boniface and the Frisian lands revisited: Outline of a precarious historical relationship’, Hinne Wagernaar: Teology yn Fryslân, 2006 <https://hinnewagenaar.frl/articles/boniface-and-the-frisian-lands-revisited/> [krigen 23 septimber 2016]. rêding te preekjen wylst er de ynheemske identiteit ferneatigetBenjamin Lieberman, Remaking identities: God, nation, and race in world history (Lanham [ensf.] 2013) 44. troch, skriuwt Willibald, de ynheemske hillichdommen plat te baarnen en kristlike op itselde plak te bouwen—kulturele genosideBenjamin Lieberman, Remaking identities: God, nation, and race in world history (Lanham [ensf.] 2013) 45.—en heidenen te deadzjen of te kerstenjen.‘Willibald: The life of St. Boniface’, Fordham University/Paul Halsall, 2000 <http://sourcebooks.fordham.edu/basis/willibald-boniface.asp> [krigen 23 septimber 2016], oarspronklike boarne C. H. Talbot, The Anglo-Saxon missionaries in Germany, Being the lives of SS. Willibrord, Boniface, Leoba and Lebuin together with the Hodoepericon of St. Willibald and a selection from the correspondence of St. Boniface (Londen/New York 1954); sjoch ek Michel Aaij, ‘Boniface's booklife: How the Ragyndrudis Codex came to be a Vita Bonifatii’, The Heroic Age, 2007 <http://www.heroicage.org/issues/10/aaij.html> [krigen 23 septimber 2016]. Hoefolle soldaten der nei Dokkum meigeane is net dúdlik, Willibald hat it oer “in pear maten”;‘Willibald: The life of St. Boniface’, Fordham University/Paul Halsall, 2000 <http://sourcebooks.fordham.edu/basis/willibald-boniface.asp> [krigen 23 septimber 2016], oarspronklike boarne C. H. Talbot, The Anglo-Saxon missionaries in Germany, Being the lives of SS. Willibrord, Boniface, Leoba and Lebuin together with the Hodoepericon of St. Willibald and a selection from the correspondence of St. Boniface (Londen/New York 1954). mar it leit foar de hân dat de ploech grut west hat, mear as fiifentritich persoanen.Barry McWilliams, ‘The legends of Bishop Boniface of Mainz’, 2003 <http://www.eldrbarry.net/mous/saint/bonfmain.htm> [krigen 23 septimber 2016]. De standertkennis dat Bonifasius yn Dokkum in fijanlik swurd ôfkearde mei in bibel is fêstlein yn de alfde ieu, mar Bonifasius sil in swurd beetholden hawwe, ommers hy wurdt altyd, behalven yn Dokkum, ôfbylde mei in swurd.Michel Aaij, ‘Boniface’s booklife: How the Ragyndrudis Codex came to be a Vita Bonifatii’, The Heroic Age, 2007 <http://www.heroicage.org/issues/10/aaij.html> [krigen 23 septimber 2016]. It giet, al mei al, om in foar in part militêre ekspedysje sadat der sprake is fan sneuveljen. Net fan moard.

Mar wat der barde dêr by Dokkum yn 754 is net bekend. It kinne lilke Friezen west ha dy’t mienden dat se legitym hannelen om’t Bonifasius har hillige plakken ferneatige hie, it kin in rôversbinde west ha, of sels in Frankyske gearspanning.Michel Aaij, ‘Boniface’s booklife: How the Ragyndrudis Codex came to be a Vita Bonifatii’, The Heroic Age, 2007 <http://www.heroicage.org/issues/10/aaij.html> [krigen 23 septimber 2016]. “Gjin wapens!” en alle oare ferzjes fan lêste wurden fan Bonifasius binne fiktyf, want wy witte it net en boppedat waard Bonifasius by Dokkum in fiktyf personaazje, oftewol in hillige, lykas Sinterklaas; symboal ferfong feit. Wol bekend is dat ek dizze missy mislearre. Fedde Schurer kin it moai fertelle yn syn toanielstik Bonifatius—dat dy de Friezen út har heidenske ôfsûndering nei de wrâldwide kristlike mienskip late—mar de Friezen bleaune aardich heidensk en de opstân tsjin Karel de Grutte yn 793 brocht in oplibjen fan de heidenske religy.David Kuijt, ‘New army list: Danish Frisia and Early Low Countries', vBulletin, 2000-2016 <http://www.fanaticus.org/discussion/archive/index.php?t-15358.html> [krigen 23 septimber 2016].

In iik giet dea! It nijs helle The Washington Post, net bepaald it sufferdsje fan de Feriene Steaten. De iik is seishûndert jier âld, yn 1717 bouden boeren der in tsjerke neist en om beam en tsjerke hinne groeide in doarp. Beammen libje langer as minsken, dus sjogge wy se as permanint, as folhâlders, as wiisheid, lit de The Post in beamekspert útlizze.Amy Ellis Nutt, ‘The oldest white oak tree in the country is dying — and no one knows why’, Washington Post, 27 juny 2016 <https://www.washingtonpost.com/national/health-science/a-town-tries-to-care-for-and-let-go-of-its-oldest-resident--a-600-year-old-oak/2016/06/27/a7fc4dcc-3a1a-11e6-8f7c-d4c723a2becb_story.html> [krigen 23 septimber 2016]. Dat is in simpele ferklearring foar wêrom’t wy hâlde fan beammen, folle mear as fan martelders dy’t—ôfsjoen fan it feit dat se in grutter risiko as beammen rinne op it begean fan kulturele genosides—altyd har bêst dwaan moatte om dea te gean. Martelders binne per definysje lijers en losers.

Jo begripe dêrom net wêrom’t de Kulturele Haadstêd, troch de kar foar dit fonteinûntwerp, Bonifasius op it aljemint bringt. Al hielendal net om’t de lieder fan it fonteinprokjekt, Anna Tilroe, alle kleuren fan it rassespektrum op har fonteinûntwerperslistke fertsjintwurdige ha wol. Se woe perfoarst in swarte man út Afrika, dat dy Kameroenees yn België wennet makke net út, se wol perfoarst in Sinees, dat de earste in New Yorker is makke ek net út en dat nûmer twa in Parisienne is noch minder. It giet om it symboal, om de global branding, lykas by de United Colors of Benetton. Mar tusken har rasiaal-diverske New Yorkers en Parisiennes kinne wol ris lju sitte dy’t gjin kristenen binne, dy’t it fromme kristendom dêrom mooglik ferspijt as heidenen, bygelyks keunstner Cai Guo-Qiang is in bûddist en Abramović in ateïst dy’t neat ha moat fan religy, en dy heakje dan eventueel ôf. En de Kulturele Haadstêd sil dan, mei wissens, suggerearje dat it oan harren net lei.‘Ontwerper Hylper fontein trekt zich terug’, Leeuwarder Courant, 1 july 2016, 34; ‘06.0 Raadsinformatiebrief 11Fountains’, Gemeente Harlingen, nr. GR16.00095, 23 juny 2016 <http://www.harlingen.nl/document.php?m=95&fileid=45724&f=ca55b038b37c059f2225d04eeedec2a0&attachment=1&c=33038> [krigen 23 septimber 2016]: “Nadat de eerste kunstenaar (Marina Abramovic) om gezondheidsredenen heeft afgezegd kon helaas kon de tweede kunstenaar (Yinka Shonibare) om fysieke reden ook niet naar Harlingen komen.”

 

Fers2, 9 oktober 2016