name

folgje ús

Facebook Twitter Instagram

Slachst har yn dyn dreamen en oare treurnis

Jetske Bilker - Fers2 nû. 4.14, 23 septimber 2018

 

jetske bilker image

 

Slachst har yn dyn dreamen

 

 

Se is der net

se is der net mear foar dij
kinst dyn gong mar gean, appe mei in glimk
dy’t se noch nea earder op dyn lippen seach
krij de auto mar, ryd gerêst de blokjes om
se hâldt de kilometers net mear bij
kinst mar raak dreame en om dy hinne
slaan rekkest har net langer
de doar falt yn ’t slot en de kaai
giet troch de brievebus
sjong mar fan een beetje verliefd
sûnder healwei kjel op te hâlden
silst no it hiele liet útsjonge

 

 

 

Hite simmer

 

 

Hoe wie dyn simmer en hast ek mei fakânsje

west, tink, wy wienen nei Turkije, lekker goedkeap
no, no’t it dêr no ja, do witst wol net hielendal,
polityk en sa en dan mei dy man dy Erdodinges
mar dêr hienen wy gjin lest fan hear. As je mar gewoan
dogge en yn je resort bliuwe mei je blauwe bantsje
om dan is der hielendal neat te rêden.

O net fuort west no ja it wie hjir ek moai waar
no, dêr hoegdest wier net foar te reizgjen achter
tún of balkonia wat makket it út, de sinne is
deselde en it skeelt in protte, no. Ja Skiphol
wie in drama dêr wolst net wêze en dan
al dy stakings, komst oeren letter oan en dan
hâlde se yn sa’n hotel it iten net foar dy waarm.

Hè ferfelend juh, de hiele simmer wurke en dat
mei dat skitterende waar wylst elk fuort wie de
grinzen oer, even derút dat is wol sa goed
foar in mins, even by de stress wei gjin seurende
teamlieder om de teannen. En boeken lêze, drankje
derby wat thús net wol kin dan samar. Hoechst der
neat dat is sa fijn. Even der hielendal út en do?