name

folgje ús

Facebook Twitter Google

 

Henk Nijp - Fers2 nû. 3.3, 12 febrewaris 2017

 

Bjirken balte …

 

 

bjirken balte har de tosken wyt

op heukerige heuvelrêgen
twirresnie klibbet krunen fêst oan wolken
it dwerse swart rint troch as
hite triennen op in bernewang
oant bast blêdet as âlde ferve

ik knip kleare stjerren út ‘e winterloft
en blaas se dy temjitte
do heinst se yn beferzen azem
mei dyn ronfelige fingerseinen
-wolst fan wanten ommers neat witte

dan jouwe wy ús del en
sliepe djip ús wintersliep
wurde pas wer wekker as
de ruten frij fan blommen binne
en bjirken it sop wer streame litte …

 

 

 

Henk Nijp - Fers2 nû. 3.13, 3 septimber 2017

 

wolken blaze

 

 

ik blaas de wolken like hurd werom

hâld tiid en lûd yn eigen hân
klibje moarnsdize oan ’e reiden
dat kij driuwe oer greiden
en de simmer duorret

yn sêft potlead bewarje ik de dei
as relyk fan wat noch even is
fandelje ljocht en kleuren byinoar
de rook fan moarnsbetide hageblom
foar gammele dagen yn novimber

hiemfêst wiest al net
ûngeduerich as in aaisiik hin
altyd ûnderweis nei griener gers,
datst gean soest stie wol fêst
mar moast dat no dizze simmer...

ha dy net tekene yn koal of kryt 
soest omdôch myn langst mar lôgje,
yn ’t ûnthâld stiest beitele yn granyt 
foar no en novimberdagen