name

folgje ús

Facebook Twitter Google

 

Rie fan Ben-Jamin Libet en oare gedichten

Eric Hoekstra - Fers2 nû. 3.20, 10 desimber 2017

Rie fan Ben-Jamin Libet

 

image eric hoekstra

 

 

Dêr’t lefferts har net weagje

kinne helden skatten fine
of seagje oan môge pylders
dêr’t krupte rûpen sline
fan ’t jild fan keppels krigen
dy’t har willeas melke litte
troch de junks oan jild ferslaafd
dy’t macht te finen witte.
 
Wêr’t it macht te wêzen haget?
Dêr’t de pryster op sieltsjes jaget
as de baas op personiel. Ik lies
by Ben-Jamin Libet: kies
fan twa kweaden de minste
earsto oan dy striid begjinste.

 

 

Fleurige Intifida’s

 

Hy taalt net mear nei froulju, hy taalt

allinnich mar nei taal en hy telt
allinnich kwantiteit en oft papier
de gearkomste-anemy korrekt beskriuwt
en wriuwt him bonkehannen, stikelstekt
op plannen en prosedueres fan in Oar. Riuwt
de wikel syn ringen yn ’e lucht
hearrich oan it strjitplan fan ’t gehucht?
 
Boppe frustraasjes-opkrop en stille kanker
jout gjint de pree oan aventuer op rôver’s tanker.
Fleurige Intifida’s, jou acht:
Europa is ryp foar de slacht.
It libjen fan ’e Oar makket jim smoar
en gearkomste en proseduere fine jim toar.
Jim stjoere jim bern mei selsmoardgurdel ta
op de Oar; faaks winne jim it sa.

 

 

God en duvels

 

Justerjûn wie God wer op tv

by Pauw en Witteman en dizze kear
hie God ek wer gelyk.
De duvels wiene der net,
dy holden it mei de Satans
fan it ynternet.