name

folgje ús

Facebook Twitter Instagram

Sipke de Schiffart - Fers2 nû. 3.7, 9 april 2017

 

schiffart image

 

de omkearde wrâld

 

 

nei Magnus, de iepeningsfilm

fan it Noardlik Filmfestival 2016,

spilen kollega dichter Elmar Kuiper

en ik noch in oantal fluggerkes

yn de foyer fan de Harmony

 

hy hie my útdage

 

ik liet him alle hoeken fan it boerd sjen,

oerspile him mei boartlik gemak,

as wie ik Magnus Carlsen sels

 

mar oan de ein fan de jûn

gong hy, net ik,

mei de moaist tinkbere trofee nei hûs:

Wytske Postma

 

 

 

Sipke de Schiffart - Fers2 nû. 3.6, 26 maart 2017

 

schiffart image

 

petra

 

 

op in normale fraach

joust in normaal antwurd,

teminsten, ast sels normaal bist

 

mar do bist net normaal,

dêrom joechst gjin normaal antwurd

op myn normale fraach

 

doe’t ik dy frege oftsto mei my op bêd woest,

koesto dêrop antwurdzje ja of nee,

of ik moat der noch efkes oer neitinke

 

mar it is echt net normaal

om dan mei in lilke kop fuort te rinnen

en te sizzen datst nei de plysje giest

 

dat is in abnormale reaksje,

ja, ek ast troud bist mei in dûmny

fan de Grifformearde Tsjerken frijmakke

 

 

 

Sipke de Schiffart - Fers2 nû. 3.4, 26 febrewaris 2017

 

schiffart image

 

konsekwint

 

 

tritich jier lyn

ha ik ris besocht

Paulien

te fersieren

 

it wie yn ’t Diekje

en ik hie sin oan seks,

dat sadwaande

 

mar Paulien wiisde my ôf,

se keas foar Kelvin,

in opneukerke

mei in grutte bek

 

hjoed fytste Paulien,

âld en ferlept

en swier blondearre,

my foarby

sûnder my te groetsjen

 

kinst fan sa’n dom

wiif sizze watst wolst,

mar se is wol

konsekwint

 

 

 

Sipke de Schiffart - Fers2 nû. 3.3, 12 febrewaris 2017

 

schiffart image

 

      ➿

 

 

en jimmer komme de freugden wer

 

mei Obe Postma

ha ik net folle, eins neat

 

dochs fleurje ik altyd wat op

as ik syn namme hear

 

mei poëzij, lykwols,

hat dat neat te krijen

 

it komt trochdat ik oait

yn krapoan tritich sessys

 

51 kear neukt ha

yn de Obe Postmastrjitte

 

Dizze gedichten komme út de bondel dy’t mei koarten ferskine sil by Hispel.