Wurken

Abe de Vries, Blaumelly, De Ryp, 2020. Hjir fine jo it besprek fan de bondel op Fers2 en hjir de resinsje foar de Leeuwarder Courant, troch Elmar Kuiper. Ek by dizze top poëzij-útjouwerij, DeRyp yn Warkum, sil ein 2021 de blomlêzing út it wurk fan Abe de Vries ferskine.

Hjir fine jo it besprek fan de bondel attack sonnets Mienskar, troch Elmar Kuiper, yn ’e Ljouwerter krante.

Abe de Vries, Brek dyn klank, De Ryp, 2015. Wa’t der mear fan witte wol, freegje Eppie Dam (“de bêste bondel sûnt [syn eigen lêste bondel]”) en… lês it!

In waarm wek altyd, Bornmeer, 2005. Foar dizze twadde dichtbondel krige De vries de Gysbert Japicxpriis takend. Hjir fine jo it sjueryrapport.