Jaap Veenstra

Jaap Veenstra is in poëet, ien fan mar in hiel lyts bytsje dy’t wit dat poieo gjin skeppe betsjut mar dwaan yn de breedste sin, fan tajaan en fuortbringe oant ferbalje en de wet brekke, hawar, hy wennet yn de Rottefalle en tinkt goed om ’e auto’s.

Bydragen fan Jaap Veenstra

Tút fan Judas Politike Haiku II
Alde blauwe reenjas: fersen Dit brief, giet ‘t wat better, ik haw noch in pear fragen
In kantate foar de dea En oare deaden
Twa gedichten Ut it skift ‘By de iisberch del’

Wurken

Jaap Veenstra, gatten yn it tek / gaten in het dak, Bornmeer, 2016. Hoe kinne wy yn dizze wrâld oer eat prate dat ûnbewust is, as ommers taal de rykdom fan de ûnderfining net útdrukke kin, en it measte net-sein bliuwt en ferskûle bliuwt efter ûnsûn gedrach dat lykwols folslein sosjaal akseptearre is?