Wurken

Sipke de Schiffart, Wat it is om bang te wêzen, Friese Pers Boekerij, 2012. Op it each spontane, realistyske en klassyk opboude, mar ûnderwilens donkere, ynholden en út de foegen skuorde selsportretten.