name

folgje ús

Facebook Twitter Google

 

Tsjinwynkronyk 2018

#1

Abe de Vries en Friduwih Riemersma - Fers2 4.7, 5 april 2017

 

image lf2018

 

 

It earste fearnsjier fan it kulturele haadstêd­barren sit derop! Fers2, Aldsyl/Amsterdam-fêstige, hat mar in bytsje lêst fan hân fan dat fearnspart. Mar de LF2018-organisaasje nammerstemear:

 

 • 24 jannewaris – It tal lytsere bedriuwen dat lid wurden is fan de sponsorklup fan de kulturele haadstêd is mar 300, 200 minder as de begrutte 500 leden, mei gefolgen foar de sponsorynkomsten.
 • 27 jannewaris – De nasjonale tillefyzje set foar 847.000 sjoggers de kulturele haadstêd wei as fierljeppen, Alvestêdetocht, Fryske hynders en Foppe de Haan, koartsein folkloare.
 • 27 jannewaris – Fan ’e ‘lústerline’ as foarpriuwke fan it projekt 8ste Dag hat gjinien mear wat heard; is der feitlik wol lústere, komt der noch in ‘lústerfilm’ yn it Lân fan Taalgebou?
 • 2 febrewaris – It gebou foar it kulturele haadstêdprojekt Lân fan Taal iepenet, mar sûnder dat der wat yn it gebou bart, want dêr wie gjin jild mear foar.
 • 8 febrewaris – Busbedriuw Arriva beoardielet de ‘shared space’, de spesjale 2018-ynrjochting fan it stasjonsplein, as tige ûnfeilich.
 • 22 febrewaris – De ferbou fan de Blokhúspoarte, dêr’t de kulturele haadstêdorganisaasje tahâldt, leit stil mei in tekoart fan 1,2 miljoen.
 • 8 maart – De topman fan de ING-bank, haadsponsor fan de kulturele haadstêd, krijt fyftich persint mear salaris en ING stiet dan symboal foar ‘graaie’.
 • 16 maart – De kulturele haadstêdfontein yn Dokkum sil mear as fiif moannen te let klear wêze en dan yn oanpaste foarm, want iis is te djoer (sa’t elkenien al dalik sein hie).
 • 28 maart – Fan de Dichter fan Fryslân ferskynt it fyfde beskamsum weardeleaze gedicht, de Ljouwerter krante fertelt him en seit dat it it fierde is en Omrop Fryslân set it gedicht net op syn side.
 • 3 april – de (ynstee fan tydlike) fêste hegere hotelbêdkapasiteit foarmet in ekonomysk risiko yn 2019; hoteleigners ynvestearje yn ekstra bêden ynstee fan yn arbeidsomstannichheden yn in sektor dêr’t útrûpeljen derby heart, seit de adviseur (nei wa’t net harke wurdt).
 • 5 april – Al fjouwer moannen lang is der gjin ‘nijs’ op de kulturele haadstêdreklameside Finster op Fryslân.
 • 5 april – Neist de Harmony pronket ynstee fan de plande bioskoop in ferfelende bouput en it WTC-terrein sil foarearst brûkt wurde om rúzje oer te meitsjen.

 

Fers2 hâldt jo op ’e hichte!