image
Boppe Jean-Baptiste Tuby, Le bassin d’Apollon, detail ‘baleine’; ûnder Mark Dion, skaalmodel fontein

Opiny

Friduwih Riemersma - Fers2 nû. 5.4, 24 febrewaris 2019

De Starumer fisk fan Apollo

De sinne kaam, de sinne sonk,

’t lân bleau yn ’t stedske skaad.

Mar grutskens wreau in smeulend’ fonk

ta groulik plagiaat ~

As Jiskepûster fan it ryk

stint ûnbesjoen it lân

dêr oer dy frekte Ofslútdyk:

neat oan en deagewoan.

“Mar wy bin”, rôp ús Friezne wacht,

“op ierde dochs it sâlt.

Is dit lân net yn skier midsnacht

de ljochttoer oer de wrâld?”

“Wy hoeg’ gjin pronk dy’t oeral skynt,

gjin praal comme tout Versailles:

om’t thús himsels opnij útfynt –

wy bin gjin pappegaai.”

“Nea ninter masters slaaf gelyk,

har hymjend neierop:

hjir fiert triomf, hark: autentyk!

Al kost’ it my de kop.”

Elts rispe frucht waard uzes sels,

út Fryske boaiem sprút:

fidele mienskip, niks rebels,

fontein, mei fiskesnút ~

De sinne kaam, de sinne sonk,

neimaak waard net oer praat,

mar efter al ’t jûchhei dat klonk

sloech ’t fuotljocht djip syn skaad.

Aug 2018

Mear fan Friduwih Riemersma

De priis op ’e nij besjoen Takenning en útrikking fan de Gysbert Japicxpriis 2021
‘Al te persoanlik’ feit de Gysbert-manko’s moai yn ’e dôfpot
Gjin sjueryrapport foar de Gysbert Japicxpriis 2021
Kultuerkontrole De nije macht fan ús kultuer­ynstitúsjes berikt mêden dy’t earder bûten it bestjoersfoech leine
Stimleas yn it auditoarium Palimpsest, in sterk dichtdebút fan Erik Betten
Kalamiteit by de leveransier Noas tsjin ’t glês fan Edwin de Groot
By besunigingsweach: gean fan ’e terp ôf En panykje net, of, Hoe’t De Rouwe syn analogy kopke-ûnder giet
In Ried foar de Keunst (podcast) Gerrit Breteler: de wearde fan keunst is net ‘men betellet der fet foar’
Wol keunst wier ferskaat? (podcast) Systematysk harkje (@Amanda Gorman @Zaïre Krieger) nei de útranzjearre minderheden sit net yn ús ynstituten
Dit bart der as jo McGonagall oersette of, de mof fan Thiadmer Riemersma
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15