name

folgje ús

Facebook Twitter Instagram

Ut de bondel ‘Stienkeal’

Elmar Kuiper - Fers2 nû. 4.3, 11 febrewaris 2018

 

elmar kuiper - gedichten

 

 

blijdorp

 

 

hurd en keal wie de kont fan de foarútgong

 
doe’t ik him rûkte, it each him fûn op in ferlerne
snein yn blijdorp, liet er hearre dat it mienens wie
 
koe it him in byt skele dat ik der, sa foar it each
deagemoedereard, mei de hannen yn ’e bûse stie
 
blierread skrine syn jongehear
 
ik wist net hoe’t ik it hie, doe’t er himsels befredige
syn djipste grunt hearre liet, kâld gniisde as de ôfgod

 

 

 

 

16 maaie

 

 

ik mei graach oerdriuwe

ik mei graach oerdriuwe
neffens de peut is soks
klearebare syktewinst
 
sa       tikket       der
    in         bom
yn       my
 
hoe’t ik dêr sa by kom?
it sil te krijen hawwe
mei it feit dat ús heit
 
in opportunist wie
dy’t yn it hert fan ús hûs
in atoomkelder útgroef
 
en sei dat wy der
moai boartsje koene

 

 

 

 

IX

 

 

Wat kin ik sizze.

 
Ut namme fan de Hear
wâdest de drompel swart.
 
Fielst it fertriet fan ’e weverfûgel
dy’t syn nêst bout as in trien oan ’e tûke.
 
Bliedst as in wytfisk oan ’e lompe
heak fan it ferstân.
 
Yn namme fan Allah
triuwst eksplosiven yn merkefruchten.
 
Ergerest dy blau oan de houtdo
dy’t omgriemt yn ’e hazzenutebeam.
 
Slútst in hypoteek ôf, boust
in klausule yn.
 
Leaust yn de foarútgong.

 

 

 

 

 

elmar kuiper - gedichten

 

 

stienkeal

 

 

wat is de pine fan in man dy’t seit

dat it kwea yn him waakst
wat is de pine fan syn fynbonkige soan
 
taast er yn it tsjuster om
wylst er in tou om ’e poaten
fan it keal bynt
 
knoeit er de ko at er om
ramaait yn har limoer
wol er it libben as in sûvenier bewarje
 
tinkt er dat de dea fuortdaliks ôfdutsen
wurde moat as de blaaie út ’e bek
fan ’e Holstein hinget
 
wynt de tiid him op
skylt de pine
minuten as sipels
 
gûlt de soan
at er in ko
útlutsen hat
 
wat is de pine fan in man dy’t tinkt
dat it kwea yn him waakst
as in stienkeal
 
raast er yn it tsjuster
snijt de pine yn ’e fine
polzen fan ’e tiid
 
as syn fynbonkige soan
him wer oan it keal
ferskuort
 
de fruchtsek syn fers is
it fûl syn wurden binne

 

Ut de bondel Stienkeal, dy’t mei koarten by Bornmeer ferskine sil.