name

folgje ús

Facebook Twitter Instagram

 

Widnersbonkje - fersen

Elmar Kuiper - Fers2 nû. 7.1, 24 jannewaris 2021

 

elmar kuiper image

 

De goede toan

 

myn stim kent net ien dy’t seit

do hearst by my
as in siichgat yn it iis

myn stim went fansels oan it weake ferwulft

kin sear dwaan
as in widnerbonkje

myn stim brûkt in soan om de goede toan te reitsjen
en weidet net út oer de striem

 

 

 

 

Fuort út dat gat

 

heaven can wait for watching the sky
sjongt hartwig schierbaum

ik slach de eagen del en tink:

mei goed fatsoen kin ik
de plichtplegingen net benefterlitte

in koart knikje dan mar
en fuort út dat gat

mar hartwig schierbaum
tsjotteret as in mosk

en ik moat wer fûstkje
mei de dwile hân fan ’e dei