name

folgje ús

Facebook Twitter Instagram

Fjouwerlûk fersen

Elmar Kuiper - Fers2 nû. 4.14, 23 septimber 2018

 

elmar kuiper image

 

Yn in wolk fan selsfoldienens

 

 

De grûn rydbosket.
It tilt op fan fretterige wêzens.
 
Op drift, strike se hommels del
en bite de kop fan drystmoedige frijers.
 
Har fretterichheid is my folslein
ûntkommen. Ik rin op ’e wynbrauwen,
 
mar libje yn in wolk fan selsfoldienens.
Nimmen dy’t my de kop ôfbite kin.

 

 

 

 

Yn in dream sûnder ien

 

 

Viggo Mortensen, do likest op Viggo Mortensen,

himet se en slikket har om ’e mûle en slûpt
as in dier op dy ta. Myn roas is it epysk sintrum
gromt se en wiist nei har krús en grypt dyn hân
en stjoert de fingers oer har skamte. Sa wriuwt se
it genot der yn. Sjoch my oan, kreunt se. En ik doch
myn plicht as Viggo Mortensen en trochboarje har
mei it fleizige, waarme ark fan de skepper.

 

 

 

 

Aparte fûgel

 

 

Ik neam mysels in aparte fûgel

mar in aparte fûgel seit net
dat er in etiket plakt op himsels.
 
Wêrom plak ik gjin etiket
op in gewoane fûgel?
 
Wynt er him op
as ik him de flerken
fan in gewoane fûgel jou?
 
Wêrom knip ik sa’n fûgel net út
dy’t bûten myn etiket om
syn hert folgje wol?
 
Wat bliuwt der fan my oer
as ik in aparte fûgel
sjonge lit
 
en de wyn
as in kliuwbile
troch ús hinne snijt?

 

 

 

 

Trije opdrachten

 

 

Anneksearje it blomrike
mûltsje, it krûdige wurd en lit
de flibe oan de bek fan in ko.

Lûk it swithimd út, romje
it klapfee en lit klompen
oer it asfalt klotse.

Liivje Fryske Bewegers yn
en lit se rûntsjes drave
oer dyn yndustryterrein.