image marije roorda

Marije Roorda - Fers2 nû. 4.18, 18 novimber 2018

It lûd fan de yidaki

Hoe’t de see yn dampens stillei

har wazem oer de dyksfoet striek;

sûnder hoarizon en himelleas

strâne har muze yn ’e haven,

in mûle op in hoarn fan bamboe blies.

In grûntoan trille heas en dompich

as hie it in begrutsjen mei de see

dy’t mistreastich yn harsels weisonk

en klonk dêr wee opnij it lûd

dat omtaaste yn in wazich liif.

Mear fan Marije Roorda

In beam jout justjes ljocht
Reinduns
Unferwachts fersen fan Marije Roorda
It wald
Tút fan Judas Politike Haiku II
Wat my driuwt
Greidblom Stien, do bist in krommel út in rots.
Droechte
‘Kuier’ en ‘Grut hoefblêd’ Leafst yn in lânskip/ as ik geandefoets har eagen moetsje …
Wêr’t de wyn my hinnesylde Fan fierren te sjen it eilân dat in bewenner mei opsetsin / ferliet en dy’t by syn frou en soan weromkaam doe’t …