name

folgje ús

Facebook Twitter Google

 

Friduwih Riemersma - Fers2 nû. 4.14, 23 septimber 2018

 

friduwih riemersma image

 

Pentastich foar A

 

 

De dichter syn frou

Draaft oer de krytstreek
Hja sjout mei daljes om
En de dichter knipt
Syn blauwe lampe oan
 
It gat yn it iis
Dêr’t de wyn woartelsprút
En selsbakte sjokotaart
En bleate knibbeltsjes
Fan syn beide jonkjes
 
De stêd fan it ûnlân
Tynt as in beantsje
Under de wiete moanne
En slikt om ’e mûle
In muze mei sinten
 
De skjinne ieremoarn
Koarstich fan froast
Skoddet út de doarpsklok
De echo fan jenseits
Sa stil en sa blau