friduwih riemersma image

Friduwih Riemersma - Fers2 nû. 4.14, 23 septimber 2018

Pentastich foar A

De dichter syn frou

Draaft oer de krytstreek

Hja sjout mei daljes om

En de dichter knipt

Syn blauwe lampe oan

It gat yn it iis

Dêr’t de wyn woartelsprút

En selsbakte sjokotaart

En bleate knibbeltsjes

Fan syn beide jonkjes

De stêd fan it ûnlân

Tynt as in beantsje

Under de wiete moanne

En slikt om ’e mûle

In muze mei sinten

De skjinne ieremoarn

Koarstich fan froast

Skoddet út de doarpsklok

De echo fan jenseits

Sa stil en sa blau

Mear fan Friduwih Riemersma

Joke Corporaal har ûntmoedigjen fan de froulike skriuwers 1:4 Gysbert Japicxprizen
Betsjuttingsfolheid yn de poëzy Poëzy giet oer betsjutting. Sa’t skilderkeunst giet oer ôfbyldzjen en muzyk oer gefoel …
Wêrom’t De achttjin him wol wint Dat in boek in literêre priis takend krijt om’t it de supernova is boppe in beskaat jier/lân/korpus, is in lang efterhelle misfetting …
In mûlfol treast foar de majesteit (Ferhalen) Pechdei
Mar trije persint?! Oer it Letterefûns syn (earlike) subsydzjetakenning oan de Fryske literatuer
Vesuvio fers
In mûlfol treast foar de majesteit (Ferhalen) Fisk
In memoriam Hessel Miedema 1929-2019
In mûlfol treast foar de majesteit (Ferhalen) Oppas
In mûlfol treast foar de majesteit (Ferhalen) Elektrisien
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15