Wurken

Elmar Kuiper, Stienkeal, Bornmeer, 2018. De dichtbondel Stienkeal is in lyrysk útwurke en karakteristyk maniërearre egokonflikt: hoe it sels te sizzen fan it kwea yn de kultureel kodifisearre werklikens? Mei beswarringen en in pleit foar in planeet mei in keunstprinsyp.