útrikking Gysbert Japicxpriis 2019 oan Aggie van er Meer

Fers2 nû. 5.17, 4 novimber 2019

Utrikking fan ’e Gysbert Japicxpriis

oan Aggie van der Meer

Priis” hat syn etymologyske wearde krekt yn jild en ruilhannel. It wurd komt fan it Latynske pretium: “kosten,” “jild”; besibbe oan it Sanskryt prati: “tsjin,” “yn ruil derfoar.” … Doe’t Nicolas Cage, by it oannimmen fan de Academy Award for the Best Actor in 1996, de akademy betanke foar “har help sadat ik de grins fertroebelje koe tusken keunst en kommersje,” wiisde er op … de djippere dûbel­sinnigens fan al sokke prizen, dy’t tagelyk tsjinje as in middel ta in skynber hegere, unike foarm fan wearde en as in arena dêr’t sa’n wearde faak ûnderwurpen liket oan it meast saaklike systeem fan produksje en hannel.* Ien ding makket lykwols alles goed:

Aggie van der Meer krijt de priis.

Foar it hiele oeuvre, 10.000 euro plus 5000 earmerke foar it oersetten fan wurk, hupla út de hantas fan ús deputearre fan kultuer.

  • Sneon 16 novimber 2019
  • 15:00 oere, ynrin fan 14:15 oere ôf
  • Martinitsjerke yn Boalsert
  • Ek krijt in noch geheime jonge skriuwer de Lytse Gysbert takend. Neitiids kinne jo de literators lokwinskje yn hotel De Wijnberg.
  • Elkenien wolkom, oanmelden hoecht net.
  • Rolstoeltagonklik, stop/parkearplakken lykby de doar, iepenbiere parkearlokaasjes € 0,75 / 30 min, ringlieding net oanwêzich.

James F. English, The economy of prestige: Prizes, awards, and the circulation of cultural value, 2008

Mear fan Friduwih Riemersma

De priis op ’e nij besjoen Takenning en útrikking fan de Gysbert Japicxpriis 2021
‘Al te persoanlik’ feit de Gysbert-manko’s moai yn ’e dôfpot
Gjin sjueryrapport foar de Gysbert Japicxpriis 2021
Kultuerkontrole De nije macht fan ús kultuer­ynstitúsjes berikt mêden dy’t earder bûten it bestjoersfoech leine
Stimleas yn it auditoarium Palimpsest, in sterk dichtdebút fan Erik Betten
Kalamiteit by de leveransier Noas tsjin ’t glês fan Edwin de Groot
By besunigingsweach: gean fan ’e terp ôf En panykje net, of, Hoe’t De Rouwe syn analogy kopke-ûnder giet
In Ried foar de Keunst (podcast) Gerrit Breteler: de wearde fan keunst is net ‘men betellet der fet foar’
Wol keunst wier ferskaat? (podcast) Systematysk harkje (@Amanda Gorman @Zaïre Krieger) nei de útranzjearre minderheden sit net yn ús ynstituten
Dit bart der as jo McGonagall oersette of, de mof fan Thiadmer Riemersma
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15