name

folgje ús

Facebook Twitter Instagram

Fers2 nû. 5.17, 4 novimber 2019

Utrikking fan ’e Gysbert Japicxpriis

oan Aggie van der Meer

 

útrikking Gysbert Japicxpriis 2019 oan Aggie van er Meer

 

 

 

Priis” hat syn etymologyske wearde krekt yn jild en ruilhannel. It wurd komt fan it Latynske pretium: “kosten,” “jild”; besibbe oan it Sanskryt prati: “tsjin,” “yn ruil derfoar.” … Doe’t Nicolas Cage, by it oannimmen fan de Academy Award for the Best Actor in 1996, de akademy betanke foar “har help sadat ik de grins fertroebelje koe tusken keunst en kommersje,” wiisde er op … de djippere dûbel­sinnigens fan al sokke prizen, dy’t tagelyk tsjinje as in middel ta in skynber hegere, unike foarm fan wearde en as in arena dêr’t sa’n wearde faak ûnderwurpen liket oan it meast saaklike systeem fan produksje en hannel.* Ien ding makket lykwols alles goed:

Aggie van der Meer krijt de priis.

Foar it hiele oeuvre, 10.000 euro plus 5000 earmerke foar it oersetten fan wurk, hupla út de hantas fan ús deputearre fan kultuer.

 

Sneon 16 novimber 2019

15:00 oere, ynrin fan 14:15 oere ôf

Martinitsjerke yn Boalsert

 

Ek krijt in noch geheime jonge skriuwer de Lytse Gysbert takend. Neitiids kinne jo de literators lokwinskje yn hotel De Wijnberg.

 

Elkenien wolkom, oanmelden hoecht net.

Rolstoeltagonklik, stop/parkearplakken lykby de doar, iepenbiere parkearlokaasjes € 0,75 / 30 min, ringlieding net oanwêzich.

 

 

* James F. English, The economy of prestige: Prizes, awards, and the circulation of cultural value, 2008