name

folgje ús

Facebook Twitter Instagram

Poëzij-Kollaazjes

Josse de Haan

 

Txingudi 64 SEVEN

Kollaazjes II

 

 

Yn it nije Frânsk/Spaansk/Baskyske tydskrift Txingudi 64 SEVEN (earste nûmer juny 2016), in glossy dy’t twa kear jiers yn ûnderskate talen ferskynt, sille trije fersen fan my yn in tal talen opnommen wurde – Frysk, Nederlânsk, Ingelsk, Frânsk, Spaansk en/of Baskysk.

Txingudi is de namme fan de baai midden yn ’e Euroregio Hendaye, Irun en Fontarrabia (mei-inoar likernôch 100.000 ynwenners). Troch dy baai streamt de rivier de Bidasoa yn de Atlantyske Oseaan. It tydskrift Txingudi 64 SEVEN ferwiist nei de baai, nei de postkoade, 64700, en op dy wize nei Hendaye. De redaksje wol dit diel fan Frankryk, op ’e râne fan Spanje en ek de Txingudi-baai neamd, mei foto’s, ferhalen, gedichten en allerhande ynformaasje, bygelyks oer it keatsen oftewol de pelota, mear bekend meitsje yn de wrâld. It blêd sil ferskine yn de trije talen dy’t hjir sprutsen wurde, Frânsk, Spaansk en Baskysk, en yn it Ingelsk.

Neffens my soe sa’n oanpak ek foar Fryslân in mooglikheid wêze om de Fryske Euroregio bekender te meitsjen. Twa kear yn it jier sa’n glossy yn ûnderskate talen smyt grif mear op as tûzenden VVV-folders.

Meidat ik al jierren elke dei lâns dizze baai kuierje, en lâns it fjouwerenheale kilometer lange strân fan Hendaye, al heel wat koarte gedichten oer dizze oseaan en it strân skreaun haw, de see observearre yn al har ferskiningsfoarmen, haw ik trije fersen oer dy grins fan wetter en strân oan dat nije tydskrift oanbean – in skriuwer dy’t op in oare wize fan de see hâldt. Ien fers stie al earder op Fers2.

Op Fers2 ferskine de Fryske en Ingelske ferzy (de Ingelske oersetting is neirûn troch Larry S. Johnson, in Amearikaanske freon út San Sebastian).

 

 

 

hendaye-josse de haan

Rjochts de twalingrots – lêste útrinners fan de Pyreneeën, dêr’t it neakenstrân fan Hendaye leit – dizze simmer beskerme troch klaaide wapene militêren

Sulverwetterdyk

golven teare rôljend dûbel
jeie elkoar ta grutte hichten
de see twingend ta in sinister liet
 
skom bernet in tear sulverljocht
kilometers kust springe op en del
sulverwetterdyk foar oefene swimmers


Silverwaterroad

waves are folding rolling doubled over
driving each other to their highest peaks
forcing from the sea a sinister song
 
foam gives birth to tender silverlight
miles of coast spring up and downward
silverwaterrroad for trained swimmers

 

 

 

hendaye-josse de haan

Hendaye om 1930 hinne, op ’e achtergrûn it kasino, dêr’t Mata Hari dûnse; de punthûskes kinst no noch hiere.

Bidasoa-Uneinigens

moarnsljocht krûpt stadich by de wâl omheech
dize wurdt yn twa gerdinen fansiden skood
 
grinspeallen markearje it wetter swiet en sâlt
tusken de rivier en de ûneinigens fan de see
 
aanst komst yn in boatsje út de nacht omheech
en parkearrest yn ‘e havenearmen fan myn hûs
 
dan skriuwe wy tegearre fersen en lêze ús libben
do yn dyn taal en teken, ik yn myn eigen idioam
 
dêrnei roeie wy ús lytser wurdend de oseaan temjitte


Bidasoa-Endlessness

morningdawn crawls slowly up the wall
divides the mist into a pair of curtains
 
borderposts mark where water goes from sweet to salt
between the river and the endlessness of the sea
 
out of the night you soon appear in a rowboat
which you moor in the harborarms of my house
 
then together we write poems and read our lives
you in your speech and symbols, I in my own tongue
 
afterwards we row ourselves fading towards the ocean

 

 

 

hendaye-josse de haan

>De dichteresse hat de letters en de wurden yn de see smiten – se wol noch ien potsje skrebbelje mei har freon oan de oare kant fan de oseaan.

Skrebbelje

hy sit op in krukje mei trije poaten op ‘e grins fan see en strân
sjocht oer it skolperjend wetter trije boatsjes op ‘e hoarizon
der komme houten wurden en letters driuwend op him ta
 
de dichteresse oan de oare kant hat wurd hâlden, se op reis stjoerd
ienris soe se soks dwaan as in definitive groet en waarme neitins
hy sammelet de wurden, lêst har lêste winsk foar noch ien potsje skrebbel


Scrabbleplay

he sits on a stool with three legs where the sea meets the beach
sees over splashing water three small boats on the horizon
wooden words and letters are drifting to his place
 
the poetess on the other side has kept her promise that someday
she would send them as an ultimate salute and a warm memory
he collects the words, reads her final wish for one more scrabbleplay

 

 

Fers2, 9 oktober 2016

 

 

 

Poezij-kolaazjes I

 

 

Pelotari

Pelotari/Pelotaspiler/Keatser

do dûnser stiest as beferzen metalen byld
yn Urepel - djip tusken de Baskyske bergen

hast yn Spanje en yn Frankryk keatst
kampioen wiest - grinzen bestiene net

no hast dy deljûn yn in pelotadoarp
op ’e buorren - it fronton noadiget ús út

 

 

 

radiofisk

Radio-aktive fisk

de oseaan barst troch syn tijen
fisken swimme mei blommen yn it hier
fan kust nei kust - se sjonge monotoan

se hawwe tefolle geld wetter dronken
út de buizen fan de gleone sintrales
se kinne net mear sliepe - swimme 24 oere

 

 

 

colafleskes

Segregaasje

wite fleskes steane as stille tsjûgen leech te wachtsjen
yn de gleone sinne op ’e midden fan de keale buorren

aansens rôlet de colatankwein ûnderskate slangen út
spuitsje se de glêzen fleskes koel oant de râne fol

in dopmasine klikt se allegearre fakuüm fakkundich ticht
yn gelid rinne se dan de ien nei d’oare fan lofts nei rjochts

wachtsjend op ’e bern fan de gewoane en d’oare skoalle
coca cola stie en stiet by definysje boppe elke segregaasje

 

 

 

image

Uneinigens

moarnsljocht krûpt stadich by de wâl omheech
dize wurdt yn twa gerdinen fansiden skood

grinspeallen markearje it wetter swiet en sâlt
tusken de rivier en de ûneinigens fan de see

aanst komst yn in boatsje út de nacht omheech
en parkearrest yn ’e havenearmen fan myn hûs

dan skriuwe wy tegearre fersen en lêze ús libben
do yn dyn taal en teken, ik yn myn eigen idioom

dêrnei roeie wy ús stadich de oseaan temjitte

 

 

 

dashboardgirl

Dashboardgirl

dyn eagen haw ik fêstspikere boppe myn dashboardlight
do - pin up sûnder lichem - stiest sa op myn nachtkastje

ik wol dyn eagen drinke en djip fêstlizze yn myn liif
sadat ik fan al dat oare ûnrant gjin ferlet mear haw

dyn eagen fertelle stoarjes en leginden út âlde tiden
de nijsgjirrigens nei it no is bedobbe ûnder deade teksten

ik bin al sa oan dy wend dat ik dy gjin hân mear jou
wy binne - tink ik - hast folslein gelyk en weardich - en do?

 

 

Fers2, 12 juny 2016