Wurken

Josse de Haan, Reade snie en swarte hagelstiennen, Elikser, 2016. “Foardat ik dea gean wol ik alles fêstlizze, foaral foar de bern.” “It binne myn feiten en it is myn ynterpretaasje.” “As ik my de sitewaasje goed yntink sjoch ik alles letterlik foar my. Ik kin der noch wol om janke.”