image

Slauerhoff yn Oersetting

Mear yn de simmer fan 2016...

Fers2, Hanûkka Edysje, 10 desimber 2015

Dat duorret noch lang. De winter moat noch komme.

Mar wy freegje jo likegoed om klear te sitten. Want net inkeld is dichter Eppie Dam hurd oan it wurk en is poëzij oersetten hast altyd in sisyfosput. Mar ek is, om’t it wurk fan Jan Jacob Slauerhoff net in konkreet en ûndubbelsinnich boadskip bringt, troch de jierren hinne besocht om Slauerhoff by útinoar rinnende kultuerteoryen en literêre fisys yn te liivjen. Fan âldheid en romantysk symbolisme oant realistyske saaklikheid en takomst, en net te ferjitten it ynpassen fan Slauerhoff yn ús Fryske polityk, ommers hy wie dochs in ‘Friez’ne soan’, it ropt altyd wol wat op. Mar as jo by it wurk sels bliuwe? Wat bart der dan? Wy sille de Slauerhoffoersettingen bringe as wurk yn wurding: dan kinne jo it sels sjen. Noch efkes geduld!

Oersetting Eppie Dam, 2015, út Jan Jacob Slauerhoff, Verzamelde gedichten, 2008.

Stjerrebern

Sterrenkind

In stjerrenacht hommels op ierde bedarre,

Troch stowyn jage yn sniedún ferlern,

Houthakkers brochten nei har fiere doarpen

As in bedjippe skat it stjerrebern.

Hja tochten har froulju gelokkich te meitsjen

Omdat syn mantel fan sulver wie,

Mar hja moasten him noedzje en by him weitsje

As wie er in bern dat har skaaimerken hie.

De mantel koene hja nearne slite,

Gjin sulversmid dy’t it foar wier oannaam;

De pryster woe fan gjin fûnlingdoop wite,

Dat heidenbern dat fan ’e moanne kaam.

Gjin timmerman hie him as feint yn ’e rekken,

Dy teare prins mei de macht fan in flie.

De kosters jagen him fuort út ’e tsjerken,

It heidenbern dat stil yn tinzen stie.

En wer op in nacht soe er ferdwine;

It doarp hie al hiel wat ljochtbern minder,

Wylst samar gâns mear stjerren skynden.

It wie sân jier lyn. En opnij winter.

Mear fan Eppie Dam

Oersetting fan Brodsky: In mich Tewylsto songst, is de hjerst al oanbrutsen./ In spoen hat de kachel oanstutsen.
Oersetting fan Brodsky: Sunder titel en Rotterdams Deiboek Jerstj&ucric;n yn dizze lytse trochsneestêêd/ dy’t likegoed de lânkaart wist te heljen
Oersettingen fan Antjie Krog myn beppesizzer en ik bouwe sânkastielen
Oersetting fan Brodsky: Flinter Kin ik beweare: do bist dea?/ Do libbest mar in dei.
Gedichten fan Eppie Dam: hjoed wint it tinken hjoed keapet wilders in multyfokale bril
Oer De achttjin Hij kaam hjir faak: noch net yn rydbroek nee,/ mar yn in leaden jas, wat noartsk en krommich.
Oersetting fan Brodsky: It jier 1972 Gjin fûgel wit myn iepen finster noch te finen. / In frommes akselt tsjin en is op slach frigide.
Oersetting fan Brodsky: Hichten Hja sieten mei har beiden graach/ op ien fan de gloaiende hichten
Oersetting fan trije gedichten fan Adonis Yn it waarme, ûnrêstige bêd / wurdt leafde wekker
Oersettingen fan twa gedichten sûnder titel fan Joseph Brodsky In hûs is frjemd foar wa’t it ta him nimt./ In blik giet hastich oer fornús en stuollen
1 2 3 4 5