atsee

Abe de Vries - Fers2 nû. 2.18, 20 novimber 2016

Atsee

Foar Ad en Jenny

Hoe’t it teneate gong en wa’t net woe

In jier-yn ’t-rûnhûs foar it bett’re boek.

Wie ’t in leger, kommend út in úthoeke,

Of labbekakken út ús eigen rûnte?

Njoggen goadinnen bliede oer de flier

Fan it Serapeum, dêr yn Dokkum, fier-

Wei fan folksfermeits en bokbier swiet.

Wa plôket noch de lier en lit it tiereliere,

It liet leard út ’e holle, fan ’t papier?

Samling sûnder pylders of in kampus,

Sûnder roazetún en romme peripatos –

Lyts parkearplak foar in romneyloads.

Us grutte nammen, in kultuer krijt klop –

Keapkesjeiers frette de papyrusrollen op.

No waaie de blêden – wolle it net wêze –

Skeind oer it beton – krij ik se op, en lês:

oan Skeltema, Salverda, Japiks foarfêst,

oan Dykstra en Riemersma op ’t lêst,

socht hjir de earme siele syn genêzing.

Mear fan Abe de Vries

Kaleidoskopyske blik op it resinte Fryske fers Nije poëzyblomlêzing!
Adieu oan in humanistyske dichter In Memoriam Jaap Veenstra, 17 March 1959 - 31 October 2020
Twa flearen
De dobbe in dobbe, dêr’t ûnderwetter­sliners -/ gjin swimbad foar doekje-derom-winers
Oan Sulpicia Sulpicia, kom nei dy ûnheilsnacht/ Wer feilich nei dyn haven ta
‘As der ris in jongfaam opstie’ Waling Dykstra en froulike skriuwers yn de Fryske literatuer
In ko ferkeapje yn ’e sted Ljouwert Ik haw myn kobist fêstbûn oan in appelbeam …
Dan koe se in man út it plak keare Tusken de memorabele frouljusfigueren yn de literatuer yn Nederlân soe ek maklik de Fryske Haitskemoai fan Waling Dykstra stean kinne.
It Russyske haadstik Ferfryskingen: Brodsky syn
‘Cape Cod’, fers II
Dan wer koekút, dan wer nachtegeal Literatuer, as estetysk oardere tekst, omfiemet neist de sjenres poëzij en proaza, mei alle sub- en mingfoarmen dy’t dêrby hearre, ek it liet.
1 2 3 4 5 6 7 8 9