kulturele haadstêd

Wat is der mis mei it logo

Wat is der mis mei it logo fan Valletta - Kulturele Haadsted 2018?

Fers2 nû. 3, 6 febrewaris 2015

kulturele haadstêd

Liket net op in pompeblêd;

kulturele haadstêd

Liket ek net op Kenny fan South Park;

kulturele haadstêd

Is net makke foar in doelpublyk fan trijejierrigen;

kulturele haadstêd

Hat net alle oanbefellingen omtrint styl en smaak wei gniisd

kulturele haadstêd

Hat net syn funksje fan kommunikaasje fan in boadskip negearre;

kulturele haadstêd

Hat net in meitsjen fan ûnferjitlike yndruk mijd;

kulturele haadstêd

Is net trendy en hat tefolle tiidleazens;

kulturele haadstêd

Wurdt net ynkonsekwint genôch brûkt;

kulturele haadstêd

Is net de opfolger fan in fier ûnder de priis betelle earste logo;

kulturele haadstêd

Is likemin de ferfanger fan in nei in heal jier samar ôfskaft logo;

kulturele haadstêd

Is net ûnderwerp fan mystifikaasjes oer syn ta stân kommen;

kulturele haadstêd

Mient dat it him op it brede publyk rjochtsje moat;

kulturele haadstêd

Is gjin produkt fan in yntransparante lobby;

kulturele haadstêd

Is mar it resultaat fan in advertisement pitch;

kulturele haadstêd

Jout net de minste oanlieding om oer syn ta stân kommen te ligen;

kulturele haadstêd

En docht yn de fierste fierte net tinken oan kornútsjepolityk.

Mear fan Friduwih Riemersma

Joke Corporaal har ûntmoedigjen fan de froulike skriuwers 1:4 Gysbert Japicxprizen
Betsjuttingsfolheid yn de poëzy Poëzy giet oer betsjutting. Sa’t skilderkeunst giet oer ôfbyldzjen en muzyk oer gefoel …
Wêrom’t De achttjin him wol wint Dat in boek in literêre priis takend krijt om’t it de supernova is boppe in beskaat jier/lân/korpus, is in lang efterhelle misfetting …
In mûlfol treast foar de majesteit (Ferhalen) Pechdei
Mar trije persint?! Oer it Letterefûns syn (earlike) subsydzjetakenning oan de Fryske literatuer
Vesuvio fers
In mûlfol treast foar de majesteit (Ferhalen) Fisk
In memoriam Hessel Miedema 1929-2019
In mûlfol treast foar de majesteit (Ferhalen) Oppas
In mûlfol treast foar de majesteit (Ferhalen) Elektrisien
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15