image reislotterij lf2018

Reislotterij 2018

Oare wurden – in win-win!

Fers2 4.8, 14 april 2018

In reiske winne: it kin oeral, by reisburo’s en winkel­keatlingen en… ek by LF2018! As jo jo lege batterijen ynleverje, of … jo skriuwplan! Bring it by Tresoar! De Provinsje Fryslân lûkt dan jo winnende lot… gjin frije kar út de briljante bestimmingen! Nei in plak dêr’t se reklame meitsje wolle! Foar “Fryslân as publyks- en kennissintrum fan meartaligens”!

It doel is jin dobje yn in net-Fryske mienskip kultuer fan dêr mei nei hûs literat taal­promoasje! Makket net út hokker taal: “De wearde fan ferskate talen beljochtsje”!

In dream fan in single-reis: virtuoso-skriuwers moetsje acht wiken lang skriuwe, neffens fêststelde kritearia, yn “in ferbliuw dat troch it gastlân útkeazen is” en… de provinsje betellet alles foar jo sadat jo nea hoege te reklamearjen!

Meidwaan oan ’e lotterij ken trije simpele beheiningen! Stjoer in yndrukwekkend CV op – net ien taalprestaasje is fereaske! Gean akkoart mei ‘sharing’ fan al it wurk dat jo op it reiske meitsje, sûnder dat jo der fierder in sint foar sjogge! En… tsjinje in projektplan yn! Omrop Fryslân wit wol hoe!

De seleksjekritearia (“ferbining mei de … minderheidstalen, it kontakt mei kultuer, oersettingen”!) binne sa dizich dat (o nee skriuwe kinne is gjin pré) elkenien deroan foldocht! De weaging is sa ûnmooglik (“It potinsjeel fan de kandidaat 30%”!) dat inkeld en allinne Omrop Fryslânlju winne partidigens beslist! En de organisaasje is sa beroerd dat gjinien wit wêr’t jo hinne reizgje!

Fryslân realisearret it foar jo!

Mear fan Abe de Vries

Kaleidoskopyske blik op it resinte Fryske fers Nije poëzyblomlêzing!
Adieu oan in humanistyske dichter In Memoriam Jaap Veenstra, 17 March 1959 - 31 October 2020
Twa flearen
De dobbe in dobbe, dêr’t ûnderwetter­sliners -/ gjin swimbad foar doekje-derom-winers
Oan Sulpicia Sulpicia, kom nei dy ûnheilsnacht/ Wer feilich nei dyn haven ta
‘As der ris in jongfaam opstie’ Waling Dykstra en froulike skriuwers yn de Fryske literatuer
In ko ferkeapje yn ’e sted Ljouwert Ik haw myn kobist fêstbûn oan in appelbeam …
Dan koe se in man út it plak keare Tusken de memorabele frouljusfigueren yn de literatuer yn Nederlân soe ek maklik de Fryske Haitskemoai fan Waling Dykstra stean kinne.
It Russyske haadstik Ferfryskingen: Brodsky syn
‘Cape Cod’, fers II
Dan wer koekút, dan wer nachtegeal Literatuer, as estetysk oardere tekst, omfiemet neist de sjenres poëzij en proaza, mei alle sub- en mingfoarmen dy’t dêrby hearre, ek it liet.
1 2 3 4 5 6 7 8 9