image reislotterij lf2018

Reislotterij 2018

Oare wurden – in win-win!

Fers2 4.8, 14 april 2018

In reiske winne: it kin oeral, by reisburo’s en winkel­keatlingen en… ek by LF2018! As jo jo lege batterijen ynleverje, of … jo skriuwplan! Bring it by Tresoar! De Provinsje Fryslân lûkt dan jo winnende lot… gjin frije kar út de briljante bestimmingen! Nei in plak dêr’t se reklame meitsje wolle! Foar “Fryslân as publyks- en kennissintrum fan meartaligens”!

It doel is jin dobje yn in net-Fryske mienskip kultuer fan dêr mei nei hûs literat taal­promoasje! Makket net út hokker taal: “De wearde fan ferskate talen beljochtsje”!

In dream fan in single-reis: virtuoso-skriuwers moetsje acht wiken lang skriuwe, neffens fêststelde kritearia, yn “in ferbliuw dat troch it gastlân útkeazen is” en… de provinsje betellet alles foar jo sadat jo nea hoege te reklamearjen!

Meidwaan oan ’e lotterij ken trije simpele beheiningen! Stjoer in yndrukwekkend CV op – net ien taalprestaasje is fereaske! Gean akkoart mei ‘sharing’ fan al it wurk dat jo op it reiske meitsje, sûnder dat jo der fierder in sint foar sjogge! En… tsjinje in projektplan yn! Omrop Fryslân wit wol hoe!

De seleksjekritearia (“ferbining mei de … minderheidstalen, it kontakt mei kultuer, oersettingen”!) binne sa dizich dat (o nee skriuwe kinne is gjin pré) elkenien deroan foldocht! De weaging is sa ûnmooglik (“It potinsjeel fan de kandidaat 30%”!) dat inkeld en allinne Omrop Fryslânlju winne partidigens beslist! En de organisaasje is sa beroerd dat gjinien wit wêr’t jo hinne reizgje!

Fryslân realisearret it foar jo!

Mear fan Abe de Vries

Gedichten om mar better dalik te lêzen Miskien wiene wy der beide, Jennifer, mei de holle / net by, miskien wie ik by Simen Styl
De frijmitseler fan Camstrabuorren Libben en wurk fan Dirk Bouma Nieuwenhuis (1814-1873)
De betsjoende boeredochter Skriuwer en mienskip yn it Spannum fan Waling Dykstra
It plagiaat fan Verwijs Fryske literatuer yn Platdúts en Hollânsk perspektyf
It folk, skjin as wetter Konstruksje fan kritysk Frysk folkseigen by Waling Dykstra
De histoarje fan de duvel en Watse Klop Waling Dykstra, in folksferhaal en de skoalstriid yn Noard-Fryslân
‘Jimmer moat ik smeulend hearre’ De leste minstreel fan Walter Scott en it liet fan Waling Dykstra
Wa riidt dêr oer de dyk Yn September en October 2018 sil yn it WTC Expo yn Ljouwert it “spectaculair indoor theaterevenement” De Stormruiter plakfine. It wurdt ien fan de klapstikken fan it Lwd-Fryslân 2018 programma.
Scientias Miskien ha de aliens gjin/ fêste grûn ûnder de fuotten.
Op Ropsyl Der is in flakte, neffens stedske mjitting leechte,/ fol kleur en rigen biten om tsjin stoarm te rinnen
1 2 3 4 5 6 7 8 9