image reislotterij lf2018

Reislotterij 2018

Oare wurden – in win-win!

Fers2 4.8, 14 april 2018

In reiske winne: it kin oeral, by reisburo’s en winkel­keatlingen en… ek by LF2018! As jo jo lege batterijen ynleverje, of … jo skriuwplan! Bring it by Tresoar! De Provinsje Fryslân lûkt dan jo winnende lot… gjin frije kar út de briljante bestimmingen! Nei in plak dêr’t se reklame meitsje wolle! Foar “Fryslân as publyks- en kennissintrum fan meartaligens”!

It doel is jin dobje yn in net-Fryske mienskip kultuer fan dêr mei nei hûs literat taal­promoasje! Makket net út hokker taal: “De wearde fan ferskate talen beljochtsje”!

In dream fan in single-reis: virtuoso-skriuwers moetsje acht wiken lang skriuwe, neffens fêststelde kritearia, yn “in ferbliuw dat troch it gastlân útkeazen is” en… de provinsje betellet alles foar jo sadat jo nea hoege te reklamearjen!

Meidwaan oan ’e lotterij ken trije simpele beheiningen! Stjoer in yndrukwekkend CV op – net ien taalprestaasje is fereaske! Gean akkoart mei ‘sharing’ fan al it wurk dat jo op it reiske meitsje, sûnder dat jo der fierder in sint foar sjogge! En… tsjinje in projektplan yn! Omrop Fryslân wit wol hoe!

De seleksjekritearia (“ferbining mei de … minderheidstalen, it kontakt mei kultuer, oersettingen”!) binne sa dizich dat (o nee skriuwe kinne is gjin pré) elkenien deroan foldocht! De weaging is sa ûnmooglik (“It potinsjeel fan de kandidaat 30%”!) dat inkeld en allinne Omrop Fryslânlju winne partidigens beslist! En de organisaasje is sa beroerd dat gjinien wit wêr’t jo hinne reizgje!

Fryslân realisearret it foar jo!

Mear fan Abe de Vries

It Russyske haadstik Ferfryskingen: Brodsky syn
‘Cape Cod’, fers I
It Russyske haadstik Ferfryskingen: Mandelstam syn ‘Tristia’
‘Foar ús tiden net mear te brûken’ De beoardieling fan njoggentjinde-ieuske Fryske literatuer foar it Fryske folk yn 1950
Fernijing en ferballing Fryske poëzij yn it Friesch Volksblad, 1876-1882. Poëzij wurdt estetisearre sielkunde om 1900 hinne …
Tsjinwynkronyk 2018 #4 It fjirde en lêste fearnsjier fan it kulturele haadstêdklapstik wurdt it stadich dúdlik dat it aansen om is, sûnder ‘legacy’, sûnder …
‘Tsiere, haspelje, iggewearje’ It Fryske toaniellibben yn Amsterdam, 1885-1900, #2:
De toanielmasters
‘Tsiere, haspelje, iggewearje’ It Fryske toaniellibben yn Amsterdam, 1885-1900, #1: De ferieningen
Brekkend! Webside Beammeboek stilset In moanne lyn koene wy de webside fan de nijste kanon­assimblaazje, Salang’t de beam bloeit, al net fine.
Twataligens op ’e planken Yn de Fryske diglosse taal­sitewaasje fan 1880 brûkten se de minderheids- en de steatstaal neistinoar op ’e toanieljûn.
De frijtinker fan Ferwert: Pieter Westra Foar in grut part moat de Fryske njoggentjinde-ieuske parse­skiednis noch skreaun wurde …
1 2 3 4 5 6 7 8 9