image reislotterij lf2018

Reislotterij 2018

Oare wurden – in win-win!

Fers2 4.8, 14 april 2018

In reiske winne: it kin oeral, by reisburo’s en winkel­keatlingen en… ek by LF2018! As jo jo lege batterijen ynleverje, of … jo skriuwplan! Bring it by Tresoar! De Provinsje Fryslân lûkt dan jo winnende lot… gjin frije kar út de briljante bestimmingen! Nei in plak dêr’t se reklame meitsje wolle! Foar “Fryslân as publyks- en kennissintrum fan meartaligens”!

It doel is jin dobje yn in net-Fryske mienskip kultuer fan dêr mei nei hûs literat taal­promoasje! Makket net út hokker taal: “De wearde fan ferskate talen beljochtsje”!

In dream fan in single-reis: virtuoso-skriuwers moetsje acht wiken lang skriuwe, neffens fêststelde kritearia, yn “in ferbliuw dat troch it gastlân útkeazen is” en… de provinsje betellet alles foar jo sadat jo nea hoege te reklamearjen!

Meidwaan oan ’e lotterij ken trije simpele beheiningen! Stjoer in yndrukwekkend CV op – net ien taalprestaasje is fereaske! Gean akkoart mei ‘sharing’ fan al it wurk dat jo op it reiske meitsje, sûnder dat jo der fierder in sint foar sjogge! En… tsjinje in projektplan yn! Omrop Fryslân wit wol hoe!

De seleksjekritearia (“ferbining mei de … minderheidstalen, it kontakt mei kultuer, oersettingen”!) binne sa dizich dat (o nee skriuwe kinne is gjin pré) elkenien deroan foldocht! De weaging is sa ûnmooglik (“It potinsjeel fan de kandidaat 30%”!) dat inkeld en allinne Omrop Fryslânlju winne partidigens beslist! En de organisaasje is sa beroerd dat gjinien wit wêr’t jo hinne reizgje!

Fryslân realisearret it foar jo!

Mear fan Abe de Vries

Ut Mienskar: Sonnetten Doarp, dij binn’ swierrichheden brocht / yn romtes dêr’t wy stikten fan it gnizen.
Ut Mienskar: Sonnetten Men soe in ekspresjonist, in fauvist wêze wolle, / wurkjend yn syn earste blauwe perioade, / mei in toets, op foarbyld fan âlden stuolle
Ferskriftliking en ferboargerliking fan Fryske literatuer: It wurk fan Cor Wielsma (1845-1922)
Yn ’e iensumens fan it Koarnjumer Aldlân Hy siet beknypt tusken ‘klerikaal en liberaal, tusken sosjalist en populist’. Der is lykwols reden om oan te nimmen dat der noch wat oars wie …
‘Fryslâns fee is hearefee, Fryslâns grûn is hearegrûn’ It is even nei healwei njoggenen, de kâlde moandeitejûn fan 18 November 1901, en hy hat tefolle dronken.
Folksskriuwerij en lokale elites yn de Lytse Bouhoeke De Lytse Bouhoeke is yn it midden fan de njoggentjinde ieu in lytse wrâld. Drok ûnderling ferkear fan boeren, skoalmasters, dûmnys, smidden …
Neo-folk as krityk op it kapitalisme Folksferhalen binne, om binnentroch te stekken, sterke stikken dy’t de generaasjes bylâns trochferteld wurde op jierdeisfeestjes.
‘Freonen fan âlds, farwol!’ ‘Ofskie’ is, as ik myn sin sis, ien fan ’e kaaifersen fan Piter Jelles Troelstra.
Indian summer yn in sjaletsy op ’e Twizelerheide Foar it rút Crazy, it hynder sûnder namme, / tjirget tsjin it spantou foar wat gers.
Grand tour God brekt ûnrjochtfeardige rjochters de nekke, / tocht de mem. En liet har soan gean op grand tour.
1 2 3 4 5 6 7 8 9