scientias

Abe de Vries Fers2 nû. 2.20, 18 desimber 2016

Scientias

Miskien ha de aliens gjin

fêste grûn ûnder de fuotten.

De earste Europeanen brûkten gjin

fjoer.

Grot op Jersey fielden Neanderthalers

har geweldich ta

oanlutsen.

Unbekende stêd út ’e Aldheid ûntdutsen yn

Gryks lân.

Monogamy waard it minsklik kulbien

fataal.

Kompjûter heart Bach en skriuwt in

masterlik wurk.

Spinnesoart krûpt út ’e Sortearhoed fan

Swynstien.

Romtesonde Juno fotografearret in

pearelke op Jupiter.

Wy moatte langer net besykje

de aliens oan te roppen.

Mear fan Abe de Vries

Grand tour God brekt ûnrjochtfeardige rjochters de nekke, / tocht de mem. En liet har soan gean op grand tour.
Gedichten om mar better dalik te lêzen Miskien wiene wy der beide, Jennifer, mei de holle / net by, miskien wie ik by Simen Styl
De frijmitseler fan Camstrabuorren Libben en wurk fan Dirk Bouma Nieuwenhuis (1814-1873)
De betsjoende boeredochter Skriuwer en mienskip yn it Spannum fan Waling Dykstra
It plagiaat fan Verwijs Fryske literatuer yn Platdúts en Hollânsk perspektyf
It folk, skjin as wetter Konstruksje fan kritysk Frysk folkseigen by Waling Dykstra
De histoarje fan de duvel en Watse Klop Waling Dykstra, in folksferhaal en de skoalstriid yn Noard-Fryslân
‘Jimmer moat ik smeulend hearre’ De leste minstreel fan Walter Scott en it liet fan Waling Dykstra
Wa riidt dêr oer de dyk Yn September en October 2018 sil yn it WTC Expo yn Ljouwert it “spectaculair indoor theaterevenement” De Stormruiter plakfine. It wurdt ien fan de klapstikken fan it Lwd-Fryslân 2018 programma.
Op Ropsyl Der is in flakte, neffens stedske mjitting leechte,/ fol kleur en rigen biten om tsjin stoarm te rinnen
1 2 3 4 5 6 7 8 9