scientias

Abe de Vries Fers2 nû. 2.20, 18 desimber 2016

Scientias

Miskien ha de aliens gjin

fêste grûn ûnder de fuotten.

De earste Europeanen brûkten gjin

fjoer.

Grot op Jersey fielden Neanderthalers

har geweldich ta

oanlutsen.

Unbekende stêd út ’e Aldheid ûntdutsen yn

Gryks lân.

Monogamy waard it minsklik kulbien

fataal.

Kompjûter heart Bach en skriuwt in

masterlik wurk.

Spinnesoart krûpt út ’e Sortearhoed fan

Swynstien.

Romtesonde Juno fotografearret in

pearelke op Jupiter.

Wy moatte langer net besykje

de aliens oan te roppen.

Mear fan Abe de Vries

It Russyske haadstik Ferfryskingen: Brodsky syn
‘Cape Cod’, fers I
It Russyske haadstik Ferfryskingen: Mandelstam syn ‘Tristia’
‘Foar ús tiden net mear te brûken’ De beoardieling fan njoggentjinde-ieuske Fryske literatuer foar it Fryske folk yn 1950
Fernijing en ferballing Fryske poëzij yn it Friesch Volksblad, 1876-1882. Poëzij wurdt estetisearre sielkunde om 1900 hinne …
Tsjinwynkronyk 2018 #4 It fjirde en lêste fearnsjier fan it kulturele haadstêdklapstik wurdt it stadich dúdlik dat it aansen om is, sûnder ‘legacy’, sûnder …
‘Tsiere, haspelje, iggewearje’ It Fryske toaniellibben yn Amsterdam, 1885-1900, #2:
De toanielmasters
‘Tsiere, haspelje, iggewearje’ It Fryske toaniellibben yn Amsterdam, 1885-1900, #1: De ferieningen
Brekkend! Webside Beammeboek stilset In moanne lyn koene wy de webside fan de nijste kanon­assimblaazje, Salang’t de beam bloeit, al net fine.
Twataligens op ’e planken Yn de Fryske diglosse taal­sitewaasje fan 1880 brûkten se de minderheids- en de steatstaal neistinoar op ’e toanieljûn.
De frijtinker fan Ferwert: Pieter Westra Foar in grut part moat de Fryske njoggentjinde-ieuske parse­skiednis noch skreaun wurde …
1 2 3 4 5 6 7 8 9